صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۰۷۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۴۸۴
امیدنامه صندوق
امیدنامه
تاریخ بارگذاری توضیحات دانلود
۱۳۹۶/۰۳/۲۰ امید نامه (نسخه اولیه) امیدنامه
تغییرات امیدنامه
تاریخ بارگذاری توضیحات دانلود
۱۴۰۰/۰۶/۰۷ مجمع مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۱۲ در خصوص افزایش سقف واحد های صندوق تغییرات امیدنامه
۱۴۰۰/۰۵/۲۳ مجمع مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۰۲ در خصوص تغییر هزینه های نرم افزار تغییرات امیدنامه
۱۴۰۰/۰۲/۱۵ مجمع مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۳۰در خصوص تغییر هزینه های نرم افزار تغییرات امیدنامه
۱۳۹۹/۱۲/۰۲ مجمع مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۱ در خصوص تغییر هزینه ها- تغییر مقاطع پرداخت سود - تغییر حد نصاب تغییرات امیدنامه
۱۳۹۹/۰۶/۱۵ مجمع مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۲۰ در خصوص حد نصاب دارایی های صندوق تغییرات امیدنامه
۱۳۹۹/۰۴/۰۵ مجمع مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۱۱ افزایش سقف واحد های صندوق تغییر و تغییر نشانی تارنما تغییرات امیدنامه
۱۳۹۸/۱۱/۱۵ مجمع مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ در خصوص افزایش سقف واحد های صندوق تغییرات امیدنامه
۱۳۹۸/۰۹/۱۸ مجمع مورخ ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ در خصوص تغییر هزینه های صندوق تغییرات امیدنامه
۱۳۹۸/۰۲/۲۱ تغییرات امیدنامه مصوب مجمع ۲۸-۰۱-۱۳۹۸ در خصوص افزایش حق الزحمه حسابرس، تغییر کارمزد مدیر، تغییر نشانی تارنما، حذف بخش ثابت کارمزد صدور وابطال صندوق و اصلاح توضیحات ذیل جدول نصاب ترکیب دارایی ها تغییرات امیدنامه
۱۳۹۶/۱۲/۲۳ تغییرات امیدنامه مصوب مجمع ۲۳-۱۲-۱۳۹۶در خصوص کارمزد ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار تغییرات امیدنامه
۱۳۹۶/۱۱/۱۴ تغییرات امیدنامه مصوب مجمع ۰۷-۱۱- ۱۳۹۶ در خصوص تغییر مدیر ثبت و کارمزد مدیر تغییرات امیدنامه
۱۳۹۶/۰۸/۲۴ تغییرات امیدنامه مصوب مجمع ۱۲-۰۷-۱۳۹۶ تغییرات امیدنامه
۱۳۹۶/۰۶/۱۱ تغییر هزینه نرم افزار،کارمزد متولی و حق‌الزحمه و کارمزد تصفیه مدیر صندوق تغییرات امیدنامه
۱۳۹۵/۰۴/۲۹ کاهش نرخ بازدهی پیش بینی شده سالانه صندوق تغییرات امیدنامه
۱۳۹۴/۱۰/۰۵ تغییر نوع صندوق، تغییر مقاطع پرداخت سود و تغییر هزینه ها تغییرات امیدنامه
۱۳۹۴/۰۹/۲۹ انتخاب روزنامه کثیرالانتشار تغییرات امیدنامه
۱۳۹۴/۰۹/۰۲ افزایش سقف واحدهای سرمایه گذاری تغییرات امیدنامه
۱۳۹۴/۰۳/۱۵ تغییرات امیدنامه صورتجلسه مورخ ۱۳۹۴/۰۲/۰۵ تغییرات امیدنامه
۱۳۹۳/۱۰/۱۳ تغییرات امیدنامه