صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۰۷۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۴۸۴
صورت‌های مالی صندوق
تاریخ تاریخ بارگذاری توضیحات دانلود
۱۳۹۹/۱۰/۱۰ ۱۳۹۹/۱۰/۱۰ صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ دانلود
۱۳۹۹/۰۹/۲۲ ۱۳۹۹/۰۹/۲۲ اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰ (حسابرسی نشده) دانلود
۱۳۹۹/۰۹/۲۲ ۱۳۹۹/۰۹/۲۲ گزارش عملکرد مدیر صندوق دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰ دانلود
۱۳۹۹/۰۹/۰۸ ۱۳۹۹/۰۹/۰۸ گزارش صورت وضعیت پرتفوی ماهانه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۹ دانلود
۱۳۹۹/۰۸/۱۰ ۱۳۹۹/۰۸/۱۰ گزارش صورت وضعیت پرتفوی ماهانه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۳۹۹ دانلود
۱۳۹۹/۰۷/۱۴ ۱۳۹۹/۰۷/۱۴ گزارش عملکرد مدیر صندوق دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱- اصلاحیه دانلود
۱۳۹۹/۰۷/۱۴ ۱۳۹۹/۰۷/۱۴ صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱ (حسابرسی شده) دانلود
۱۳۹۹/۰۷/۰۸ ۱۳۹۹/۰۷/۰۸ گزارش صورت وضعیت پرتفوی ماهانه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۹ دانلود
۱۳۹۹/۰۶/۲۵ ۱۳۹۹/۰۶/۲۵ صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱ (حسابرسی نشده) دانلود
۱۳۹۹/۰۶/۲۵ ۱۳۹۹/۰۶/۲۵ گزارش عملکرد مدیر صندوق دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱ دانلود
۱۳۹۹/۰۶/۰۴ ۱۳۹۹/۰۶/۰۴ صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱ دانلود
۱۳۹۹/۰۵/۰۸ ۱۳۹۹/۰۵/۰۸ صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱ دانلود
۱۳۹۹/۰۴/۰۹ ۱۳۹۹/۰۴/۰۹ گزارش صورت وضعیت پرتفوی ماهانه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۹ دانلود
۱۳۹۹/۰۳/۲۵ ۱۳۹۹/۰۳/۲۵ گزارش عملکرد مدیر صندوق دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ دانلود
۱۳۹۹/۰۳/۲۵ ۱۳۹۹/۰۳/۲۵ اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ (حسابرسی نشده) دانلود
۱۳۹۹/۰۳/۱۰ ۱۳۹۹/۰۳/۱۰ صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ دانلود
۱۳۹۹/۰۲/۱۵ ۱۳۹۹/۰۲/۱۵ اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ (حسابرسی شده) دانلود
۱۳۹۹/۰۲/۰۹ ۱۳۹۹/۰۲/۰۹ گزارش صورت وضعیت پرتفوی ماهانه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۳۹۹ دانلود
۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ گزارش اصلاحی عملکرد مدیر صندوق برای دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۸ دانلود
۱۳۹۹/۰۱/۰۹ ۱۳۹۹/۰۱/۰۹ گزارش صورت وضعیت پرتفوی ماهانه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۸ دانلود
۱۳۹۸/۱۲/۲۵ ۱۳۹۸/۱۲/۲۵ گزارش عملکرد مدیر صندوق برای دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۸ دانلود
۱۳۹۸/۱۲/۲۵ ۱۳۹۸/۱۲/۲۵ اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ (حسابرسی نشده) دانلود
۱۳۹۸/۱۲/۱۰ ۱۳۹۸/۱۲/۱۰ گزارش صورت وضعیت پرتفوی ماهانه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۸ دانلود
۱۳۹۸/۱۱/۰۷ ۱۳۹۸/۱۱/۰۷ گزارش صورت وضعیت پرتفوی ماهانه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۳۹۸ دانلود
۱۳۹۸/۱۰/۰۹ ۱۳۹۸/۱۰/۰۹ گزارش صورت وضعیت پرتفوی ماهانه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۸ دانلود
۱۳۹۸/۰۹/۳۰ ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ صورتهای مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۸ - (اصلاحی) دانلود
۱۳۹۸/۰۹/۲۷ ۱۳۹۸/۰۹/۲۷ گزارش عملکرد مدیر صندوق برای دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۸ دانلود
۱۳۹۸/۰۹/۲۳ ۱۳۹۸/۰۹/۲۳ صورتهای مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۸ دانلود
۱۳۹۸/۰۹/۱۰ ۱۳۹۸/۰۹/۱۰ گزارش صورت وضعیت پرتفوی ماهانه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۸ دانلود
۱۳۹۸/۰۸/۰۸ ۱۳۹۸/۰۸/۰۸ صورت وضعیت پرتفوی یک ماهه صندوق برای دوره منتهی به ۱۳۹۸۰۷۳۰ دانلود
۱۳۹۸/۰۷/۱۰ ۱۳۹۸/۰۷/۱۰ گزارش عملکرد مدیر صندوق برای سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۸ دانلود
۱۳۹۸/۰۷/۱۰ ۱۳۹۸/۰۷/۱۰ صورتهای مالی برای سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۸ (حسابرسی شده) دانلود
۱۳۹۸/۰۷/۰۸ ۱۳۹۸/۰۷/۰۸ گزارش صورت وضعیت پرتفوی ماهانه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۸ دانلود
۱۳۹۸/۰۶/۲۵ ۱۳۹۸/۰۶/۲۵ گزارش عملکرد مدیر صندوق برای سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۸ دانلود
۱۳۹۸/۰۶/۲۵ ۱۳۹۸/۰۶/۲۵ صورتهای مالی سالانه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۸ (حسابرسی نشده) دانلود
۱۳۹۸/۰۶/۱۰ ۱۳۹۸/۰۶/۱۰ گزارش صورت وضعیت پرتفوی ماهانه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۸ دانلود
۱۳۹۸/۰۵/۰۸ ۱۳۹۸/۰۵/۰۸ گزارش صورت وضعیت پرتفوی ماهانه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۳۹۸ دانلود
۱۳۹۸/۰۴/۱۰ ۱۳۹۸/۰۴/۱۰ گزارش صورت وضعیت پرتفوی ماهانه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۸ دانلود
۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ گزارش عملکرد مدیر صندوق برای دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸ دانلود
۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ صورتهای مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸ دانلود
۱۳۹۸/۰۳/۰۸ ۱۳۹۸/۰۳/۰۸ گزارش صورت وضعیت پرتفوی ماهانه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸ دانلود
۱۳۹۸/۰۲/۱۴ ۱۳۹۸/۰۲/۱۴ صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ (حسابرسی شده) دانلود
۱۳۹۸/۰۲/۱۰ ۱۳۹۸/۰۲/۱۰ گزارش صورت وضعیت پرتفوی ماهانه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۳۹۸ دانلود
۱۳۹۸/۰۱/۱۰ ۱۳۹۸/۰۱/۱۰ گزارش صورت وضعیت پرتفوی ماهانه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۷ دانلود
۱۳۹۷/۱۲/۲۲ ۱۳۹۷/۱۲/۲۲ گزارش عملکرد مدیر صندوق برای دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۷ دانلود
۱۳۹۷/۱۲/۲۲ ۱۳۹۷/۱۲/۲۲ صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ (حسابرسی نشده) دانلود
۱۳۹۷/۱۲/۰۸ ۱۳۹۷/۱۲/۰۸ گزارش صورت وضعیت پرتفوی ماهانه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۷ دانلود
۱۳۹۷/۱۱/۰۹ ۱۳۹۷/۱۱/۰۹ گزارش صورت وضعیت پرتفوی ماهانه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۳۹۷ دانلود
۱۳۹۷/۱۰/۱۰ ۱۳۹۷/۱۰/۱۰ گزارش صورت وضعیت پرتفوی ماهانه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۷ دانلود
۱۳۹۷/۱۰/۰۵ ۱۳۹۷/۱۰/۰۵ صورتهای مالی سالانه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۷ حسابرسی شده - اصلاحیه دانلود
۱۳۹۷/۰۹/۲۵ ۱۳۹۷/۰۹/۲۵ گزارش عملکرد مدیر صندوق برای دوره مالی منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۷ دانلود
۱۳۹۷/۰۹/۲۵ ۱۳۹۷/۰۹/۲۵ صورتهای مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۷ دانلود
۱۳۹۷/۰۹/۱۰ ۱۳۹۷/۰۹/۱۰ گزارش صورت وضعیت پرتفوی ماهانه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۷ دانلود
۱۳۹۷/۰۸/۱۰ ۱۳۹۷/۰۸/۱۰ گزارش صورت وضعیت پرتفوی ماهانه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۳۹۷ دانلود
۱۳۹۷/۰۷/۱۵ ۱۳۹۷/۰۷/۱۵ گزارش عملکرد مدیر صندوق منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۷ -اصلاحی دانلود
۱۳۹۷/۰۷/۱۴ ۱۳۹۷/۰۷/۱۴ گزارش عملکرد مدیر صندوق منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۷ دانلود
۱۳۹۷/۰۷/۱۴ ۱۳۹۷/۰۷/۱۴ صورتهای مالی سالانه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۷ حسابرسی شده دانلود
۱۳۹۷/۰۷/۱۰ ۱۳۹۷/۰۷/۱۰ گزارش صورت وضعیت پرتفوی ماهانه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۷ دانلود
۱۳۹۷/۰۶/۲۶ ۱۳۹۷/۰۶/۲۶ صورتهای مالی سالانه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۷ (حسابرسی نشده) دانلود
۱۳۹۷/۰۶/۲۰ ۱۳۹۷/۰۶/۲۰ گزارش عملکرد مدیر صندوق سرمایه گذاری اوج ملت مربوط به دوره مالی منتهی به ۳۱ مرداد ۹۷ دانلود
۱۳۹۷/۰۶/۱۰ ۱۳۹۷/۰۶/۱۰ گزارش صورت وضعیت پرتفوی ماهانه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۷ دانلود
۱۳۹۷/۰۵/۱۰ ۱۳۹۷/۰۵/۱۰ گزارش صورت وضعیت پرتفوی ماهانه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۳۹۷ دانلود
۱۳۹۷/۰۴/۰۹ ۱۳۹۷/۰۴/۰۹ گزارش صورت وضعیت پرتفوی ماهانه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۷ دانلود
۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ گزارش عملکرد مدیران صندوق سرمایه گذاری اوج ملت دوره مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۷ دانلود
۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ صورتهای مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۷ دانلود
۱۳۹۷/۰۳/۰۹ ۱۳۹۷/۰۳/۰۹ گزارش صورت وضعیت پرتفوی ماهانه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۷ دانلود
۱۳۹۷/۰۲/۱۸ ۱۳۹۷/۰۲/۱۸ صورتهای مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۶ به همراه گزارش حسابرس دانلود
۱۳۹۷/۰۲/۱۱ ۱۳۹۷/۰۲/۱۱ گزارش صورت وضعیت پرتفوی ماهانه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۳۹۷ دانلود
۱۳۹۷/۰۱/۱۴ ۱۳۹۷/۰۱/۱۴ گزارش صورت وضعیت پرتفوی ماهانه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۶ دانلود
۱۳۹۶/۱۲/۲۶ ۱۳۹۶/۱۲/۲۶ صورتهای مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۶ دانلود
۱۳۹۶/۱۲/۲۰ ۱۳۹۶/۱۲/۲۰ گزارش عملکرد مدیران صندوق سرمایه گذاری اوج ملت دوره مالی منتهی به ۳۰ بهمن ۱۳۹۶ دانلود
۱۳۹۶/۱۲/۱۲ ۱۳۹۶/۱۲/۱۲ گزارش صورت وضعیت پرتفوی ماهانه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۶ دانلود
۱۳۹۶/۱۱/۱۰ ۱۳۹۶/۱۱/۱۰ گزارش صورت وضعیت پرتفوی ماهانه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۳۹۶ دانلود
۱۳۹۶/۱۰/۱۰ ۱۳۹۶/۱۰/۱۰ گزارش صورت وضعیت پرتفوی ماهانه منتهی به ۳۰ آذر ماه برای صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت دانلود
۱۳۹۶/۰۹/۲۹ ۱۳۹۶/۰۹/۲۹ صورتهای مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۶ دانلود
۱۳۹۶/۰۹/۲۵ ۱۳۹۶/۰۹/۲۵ گزارش عملکرد مدیران صندوق سرمایه گذاری اوج ملت دوره مالی منتهی به ۳۰ آبان ۱۳۹۶ دانلود
۱۳۹۶/۰۸/۰۱ ۱۳۹۶/۰۸/۰۱ صورتهای مالی سالانه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۶ به همراه گزارش حسابرس دانلود
۱۳۹۶/۰۶/۲۵ ۱۳۹۶/۰۶/۲۵ صورتهای مالی سالانه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۶ (حسابرسی نشده) دانلود
۱۳۹۶/۰۶/۲۵ ۱۳۹۶/۰۶/۲۵ گزارش عملکرد مدیران صندوق سرمایه گذاری اوج ملت منتهی به ۱۳۹۶/۰۵/۳۱ دانلود
۱۳۹۶/۰۳/۲۱ ۱۳۹۶/۰۳/۲۱ گزارش عملکرد مدیران صندوق سرمایه گذاری اوج ملت منتهی به ۱۳۹۶/۰۲/۳۱ دانلود
۱۳۹۶/۰۳/۲۱ ۱۳۹۶/۰۳/۲۱ صورتهای مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۶۰۲۳۱ دانلود
۱۳۹۶/۰۲/۱۱ ۱۳۹۶/۰۲/۱۱ صورتهای مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۵ دانلود
۱۳۹۵/۱۲/۲۲ ۱۳۹۵/۱۲/۲۲ صورتهای مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۵ (حسابرسی نشده) دانلود
۱۳۹۵/۱۲/۲۲ ۱۳۹۵/۱۲/۲۲ گزارش عملکرد مدیران صندوق سرمایه گذاری اوج ملت دوره مالی منتهی به ۳۰ بهمن ۱۳۹۵ دانلود
۱۳۹۵/۰۹/۲۴ ۱۳۹۵/۰۹/۲۴ گزارش عملکرد مدیران صندوق سرمایه گذاری اوج ملت دوره مالی منتهی به ۳۰ آبان ۱۳۹۵ دانلود
۱۳۹۵/۰۹/۲۳ ۱۳۹۵/۰۹/۲۳ صورتهای مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۵ دانلود
۱۳۹۵/۰۸/۰۲ ۱۳۹۵/۰۸/۰۲ صورتهای مالی سالانه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۵ (حسابرسی شده) دانلود
۱۳۹۵/۰۶/۱۶ ۱۳۹۵/۰۶/۱۶ صورتهای مالی سالیانه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۵ (حسابرسی نشده) دانلود
۱۳۹۵/۰۶/۱۶ ۱۳۹۵/۰۶/۱۶ گزارش عملکرد مدیران صندوق سرمایه گذاری ملت ایران زمین دوره مالی منتهی به ۳۱ مرداد ۱۳۹۵ دانلود
۱۳۹۵/۰۳/۲۶ ۱۳۹۵/۰۳/۲۶ صورت‌های مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۵ دانلود
۱۳۹۵/۰۳/۲۲ ۱۳۹۵/۰۳/۲۲ گزارش عملکرد مدیران صندوق سرمایه گذاری دوره مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه۱۳۹۵ دانلود
۱۳۹۵/۰۱/۳۰ ۱۳۹۵/۰۱/۳۰ صورت های مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۹۴ دانلود
۱۳۹۴/۱۲/۲۲ ۱۳۹۴/۱۲/۲۲ گزارش عملکرد مدیران صندوق سرمایه گذاری دوره مالی منتهی به ۳۰ بهمن ماه۱۳۹۴ دانلود
۱۳۹۴/۱۲/۲۲ ۱۳۹۴/۱۲/۲۲ صورت‌های مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۳۹۴ (حسابرسی نشده) دانلود
۱۳۹۴/۰۹/۱۶ ۱۳۹۴/۰۹/۱۶ گزارش عملکرد مدیران صندوق سرمایه گذاری دوره مالی منتهی به ۳۰ آبان ماه۱۳۹۴ دانلود
۱۳۹۴/۰۹/۱۶ ۱۳۹۴/۰۹/۱۶ صورتهای مالی برای دوره مالی میانی سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۴ دانلود
۱۳۹۴/۰۷/۱۹ ۱۳۹۴/۰۷/۱۹ صورتهای مالی سالیانه حسابرسی شده منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۴ به انضمام گزارش حسابرس دانلود
۱۳۹۴/۰۶/۲۸ ۱۳۹۴/۰۶/۲۸ صورتهای مالی سالیانه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۴ (حسابرسی نشده) دانلود
۱۳۹۴/۰۶/۲۸ ۱۳۹۴/۰۶/۲۸ گزارش عملکرد مدیران صندوق سرمایه گذاری ملت ایران زمین دوره مالی منتهی به ۳۱ مرداد ۱۳۹۴ دانلود
۱۳۹۴/۰۳/۲۵ ۱۳۹۴/۰۳/۲۵ گزارش عملکرد مدیران صندوق سرمایه گذاری ملت ایران زمین دوره مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۴ دانلود
۱۳۹۴/۰۳/۱۶ ۱۳۹۴/۰۳/۱۶ صورتهای مالی میانی نه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۴ دانلود
۱۳۹۴/۰۲/۲۲ ۱۳۹۴/۰۲/۲۲ صورتهای مالی حسابرسی شده شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۳ به همراه گزارش حسابرس دانلود
۱۳۹۳/۱۲/۲۷ ۱۳۹۳/۱۲/۲۷ صورت‌های مالی میانی شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۳۹۳ (حسابرسی نشده) دانلود
۱۳۹۳/۱۱/۳۰ ۱۳۹۳/۱۱/۳۰ گزارش عملکرد مدیران صندوق سرمایه گذاری ملت ایران زمین دوره مالی منتهی به ۳۰ بهمن ماه۱۳۹۳ دانلود
۱۳۹۳/۰۹/۲۹ ۱۳۹۳/۰۹/۲۹ صورت های مالی عملکرد دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۳۹۳ دانلود
۱۳۹۳/۰۸/۳۰ ۱۳۹۳/۰۸/۳۰ گزارش عملکرد مدیران صندوق سرمایه گذاری ملت ایران زمین دوره مالی منتهی به ۳۰ آبان ماه۱۳۹۳ دانلود
۱۳۹۳/۰۷/۱۵ ۱۳۹۳/۰۷/۱۵ گزترش حسابرس مستقل به انضمام صورت های مالی سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۳ دانلود
۱۳۹۳/۰۶/۱۲ ۱۳۹۳/۰۶/۱۲ صورت های مالی عملکرد سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ۱۳۹۳ دانلود
۱۳۹۳/۰۶/۰۳ ۱۳۹۳/۰۶/۰۳ گزارش عملکرد مدیران صندوق سرمایه گذاری ملت ایران زمین دوره مالی منتهی به ۳۱ مرداد ماه۱۳۹۳ دانلود
۱۳۹۳/۰۴/۰۱ ۱۳۹۳/۰۴/۰۱ صورت های مالی عملکرد دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۳ دانلود
۱۳۹۳/۰۳/۰۳ ۱۳۹۳/۰۳/۰۳ گزارش عملکرد مدیران صندوق سرمایه گذاری ملت ایران زمین دوره مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۳ دانلود
۱۳۹۳/۰۱/۱۶ ۱۳۹۳/۰۱/۱۶ گزارش بررسی اجمالی حسابرس مستقل به انضمام صورت های مالی و یادداشتهای توضیحی همراه برای دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۲ دانلود
۱۳۹۲/۱۲/۲۷ ۱۳۹۲/۱۲/۲۷ صورت های مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۳۹۲ دانلود
۱۳۹۲/۱۲/۰۵ ۱۳۹۲/۱۲/۰۵ گزارش عملکرد مدیران صندوق سرمایه گذاری ملت ایران زمین دوره مالی منتهی به ۳۰ بهمن۱۳۹۲ دانلود
۱۳۹۲/۰۹/۲۰ ۱۳۹۲/۰۹/۲۰ صورت های مالی عملکرد دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۳۹۲ دانلود
۱۳۹۲/۰۹/۰۲ ۱۳۹۲/۰۹/۰۲ گزارش عملکرد مدیران صندوق سرمایه گذاری ملت ایران زمین منتهی به دوره مالی ۳۰ آبان ۱۳۹۲ دانلود
۱۳۹۲/۰۷/۲۵ ۱۳۹۲/۰۷/۲۵ گزارش بررسی اجمالی حسابرس مستقل به انضمام صورت های مالی و یادداشت های توضیحی همراه برای دوره مالی سال منتهی به ۳۱ مرداد ۱۳۹۲ دانلود
۱۳۹۲/۰۶/۱۰ ۱۳۹۲/۰۶/۱۰ صورت های مالی عملکرد سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۲ دانلود
۱۳۹۲/۰۶/۰۲ ۱۳۹۲/۰۶/۰۲ گزارش عملکرد مدیران صندوق سرمایه گذاری ملت ایران زمین دوره مالی منتهی به ۳۱ مرداد ۱۳۹۲ دانلود
۱۳۹۲/۰۳/۲۰ ۱۳۹۲/۰۳/۲۰ صورت های مالی عملکرد دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۲ دانلود
۱۳۹۲/۰۳/۰۱ ۱۳۹۲/۰۳/۰۱ گزارش عملکرد مدیران صندوق سرمایه گذاری ملت ایران زمین دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۲ دانلود
۱۳۹۱/۱۲/۲۸ ۱۳۹۱/۱۲/۲۸ گزارش بررسی اجمالی حسابرس مستقل به انضمام صورت های مالی و یادداشت های توضیحی همراه برای دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۳۹۱ دانلود
۱۳۹۱/۱۲/۱۳ ۱۳۹۱/۱۲/۱۳ گزارش عملکرد مدیران صندوق سرمایه گذاری ملت ایران زمین دوره مالی منتهی به ۳۰ بهمن۱۳۹۱ دانلود
۱۳۹۱/۱۲/۱۰ ۱۳۹۱/۱۲/۱۰ عملکرد دوره مالی شش ماهه حسابرسی نشده منتهی به۳۰ بهمن ۱۳۹۱ دانلود
۱۳۹۱/۰۹/۲۹ ۱۳۹۱/۰۹/۲۹ گزارش عملکرد مدیران صندوق سرمایه گذاری ملت ایران زمین دوره مالی منتهی به ۳۱ آبان۱۳۹۱ دانلود
۱۳۹۱/۰۹/۲۹ ۱۳۹۱/۰۹/۲۹ صورت های مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۳۹۱ دانلود
۱۳۹۱/۰۷/۱۵ ۱۳۹۱/۰۷/۱۵ گزارش حسابرس مستقل برای اولین دوره مالی منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۱ دانلود
۱۳۹۱/۰۶/۲۶ ۱۳۹۱/۰۶/۲۶ صورتهای مالی برای اولین دوره مالی منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۱ دانلود
۱۳۹۱/۰۶/۲۶ ۱۳۹۱/۰۶/۲۶ گزارش عملکرد مدیران صندوق سرمایه گذاری ملت ایران زمین دوره مالی منتهی به ۳۱ مرداد۱۳۹۱ دانلود