صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۰۷۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۴۸۴
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱ ۱۴۰۳/۰۴/۲۲ ۲,۰۳۸,۸۱۵ ۱.۲۹ % ۱۱,۴۲۰,۳۸۰ ۷.۲۱ % ۱۰۲,۴۸۹,۰۹۵ ۶۴.۷۶ % ۲۳۲,۱۲۳ ۰.۱۵ % ۳۶,۸۸۸,۴۶۹ ۲۳.۳۱ % ۱,۱۳۲,۷۶۷ ۰.۷۲ % ۴,۰۴۸,۹۳۶ ۲.۵۶ %
۲ ۱۴۰۳/۰۴/۲۱ ۲,۰۳۸,۸۱۵ ۱.۲۹ % ۱۱,۴۲۰,۳۸۰ ۷.۲۲ % ۱۰۲,۴۴۵,۱۶۹ ۶۴.۸ % ۲۳۲,۰۹۱ ۰.۱۵ % ۳۶,۸۰۳,۴۵۷ ۲۳.۲۸ % ۱,۱۰۳,۶۸۹ ۰.۷ % ۴,۰۴۸,۴۷۵ ۲.۵۶ %
۳ ۱۴۰۳/۰۴/۲۰ ۲,۰۳۸,۸۱۵ ۱.۲۹ % ۱۱,۴۲۰,۳۸۰ ۷.۲۲ % ۱۰۲,۳۷۰,۳۷۰ ۶۴.۷ % ۴۶۰,۰۱۹ ۰.۲۹ % ۳۶,۸۰۳,۹۲۲ ۲۳.۲۶ % ۱,۰۷۵,۰۵۴ ۰.۶۸ % ۴,۰۴۷,۵۵۴ ۲.۵۶ %
۴ ۱۴۰۳/۰۴/۱۹ ۲,۰۴۲,۳۹۱ ۱.۲۹ % ۱۱,۵۱۶,۵۹۴ ۷.۲۷ % ۱۰۲,۲۸۰,۷۹۷ ۶۴.۶ % ۳۶۶,۸۱۰ ۰.۲۳ % ۳۶,۹۹۸,۸۸۵ ۲۳.۳۷ % ۱,۰۱۲,۷۴۷ ۰.۶۴ % ۴,۱۰۷,۹۳۶ ۲.۵۹ %
۵ ۱۴۰۳/۰۴/۱۸ ۲,۰۵۲,۹۶۸ ۱.۲۹ % ۱۱,۶۰۵,۷۷۴ ۷.۳۱ % ۱۰۲,۱۹۶,۸۱۷ ۶۴.۳۵ % ۷۹۲,۲۸۲ ۰.۵ % ۳۷,۰۰۴,۲۸۶ ۲۳.۳ % ۹۹۳,۱۶۲ ۰.۶۳ % ۴,۱۷۴,۸۸۸ ۲.۶۳ %
۶ ۱۴۰۳/۰۴/۱۷ ۲,۰۶۹,۱۴۸ ۱.۳ % ۱۱,۷۴۳,۴۴۰ ۷.۳۹ % ۱۰۲,۲۵۳,۸۴۴ ۶۴.۳۵ % ۵۹۷,۰۸۵ ۰.۳۸ % ۳۷,۰۱۳,۷۹۳ ۲۳.۲۹ % ۹۶۴,۳۳۴ ۰.۶۱ % ۴,۲۶۳,۱۵۵ ۲.۶۸ %
۷ ۱۴۰۳/۰۴/۱۶ ۲,۰۶۶,۱۹۵ ۱.۳۱ % ۱۱,۴۷۲,۰۶۸ ۷.۲۴ % ۱۰۲,۱۸۱,۹۰۲ ۶۴.۵۴ % ۲۱۱,۳۴۹ ۰.۱۳ % ۳۷,۱۲۹,۵۵۴ ۲۳.۴۵ % ۹۳۰,۸۴۸ ۰.۵۹ % ۴,۳۳۰,۹۳۳ ۲.۷۴ %
۸ ۱۴۰۳/۰۴/۱۵ ۲,۰۰۲,۶۴۷ ۱.۲۷ % ۱۰,۸۹۰,۱۳۴ ۶.۹۲ % ۱۰۲,۳۵۲,۱۰۵ ۶۴.۹۹ % ۴۵۲,۳۷۱ ۰.۲۹ % ۳۷,۱۰۸,۴۸۴ ۲۳.۵۶ % ۶۶۳,۵۰۰ ۰.۴۲ % ۴,۰۱۷,۰۵۷ ۲.۵۵ %
۹ ۱۴۰۳/۰۴/۱۴ ۲,۰۰۲,۶۴۷ ۱.۲۷ % ۱۰,۸۹۰,۱۳۴ ۶.۹۳ % ۱۰۲,۲۷۵,۴۱۹ ۶۵.۰۲ % ۴۵۲,۳۱۰ ۰.۲۹ % ۳۷,۰۲۵,۲۷۳ ۲۳.۵۴ % ۶۳۵,۱۴۲ ۰.۴ % ۴,۰۱۶,۵۷۷ ۲.۵۵ %
۱۰ ۱۴۰۳/۰۴/۱۳ ۲,۰۰۲,۶۴۷ ۱.۲۷ % ۱۰,۸۹۰,۱۳۴ ۶.۹۴ % ۱۰۲,۲۰۲,۳۷۰ ۶۵.۰۶ % ۲۸۲,۳۱۹ ۰.۱۸ % ۳۷,۰۸۸,۲۲۲ ۲۳.۶۱ % ۶۱۲,۰۳۱ ۰.۳۹ % ۴,۰۱۵,۵۷۷ ۲.۵۶ %