صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۰۷۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۴۸۴
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
۱ ۱۳۹۹/۱۱/۰۶ ۴,۳۲۴,۲۷۵ ۵.۹۱ % ۳۹,۶۷۴,۱۷۱ ۵۴.۲۵ % ۳۴۱,۴۵۰ ۰.۴۷ % ۲۸,۳۸۸,۲۴۴ ۳۸.۸۲ % ۳۹۸,۴۷۶ ۰.۲۴ % ۲,۱۳۴,۸۱۵ ۲.۹۲ %
۲ ۱۳۹۹/۱۱/۰۵ ۴,۳۳۹,۴۴۲ ۵.۹۴ % ۳۹,۶۳۸,۱۲۲ ۵۴.۲۳ % ۲۱۳,۳۹۲ ۰.۲۹ % ۲۸,۴۸۶,۸۸۳ ۳۸.۹۷ % ۴۱۸,۲۲۷ ۰.۲۷ % ۲,۱۲۳,۱۱۶ ۲.۹ %
۳ ۱۳۹۹/۱۱/۰۴ ۴,۲۸۹,۱۶۲ ۵.۸۶ % ۳۹,۶۶۴,۱۸۹ ۵۴.۱۸ % ۱۳۲,۵۵۶ ۰.۱۸ % ۲۸,۷۱۸,۹۲۴ ۳۹.۲۳ % ۴۰۸,۶۶۱ ۰.۲۵ % ۲,۰۶۵,۹۳۰ ۲.۸۲ %
۴ ۱۳۹۹/۱۱/۰۳ ۴,۱۰۱,۱۰۱ ۵.۶۳ % ۳۹,۵۴۴,۶۸۸ ۵۴.۳۲ % ۶۲,۰۳۹ ۰.۰۹ % ۲۸,۶۹۰,۱۶۶ ۳۹.۴۱ % ۴۰۷,۰۱۳ ۰.۲۵ % ۱,۹۷۵,۰۲۵ ۲.۷۱ %
۵ ۱۳۹۹/۱۱/۰۲ ۴,۱۰۱,۱۰۱ ۵.۶۳ % ۳۹,۵۳۷,۴۰۵ ۵۴.۳۲ % ۶۲,۰۲۲ ۰.۰۹ % ۲۸,۶۹۰,۱۶۶ ۳۹.۴۲ % ۳۹۱,۵۸۶ ۰.۲۳ % ۱,۹۷۵,۰۲۵ ۲.۷۱ %
۶ ۱۳۹۹/۱۱/۰۱ ۴,۱۰۱,۱۰۱ ۵.۶۳ % ۳۹,۵۱۸,۴۳۴ ۵۴.۲۱ % ۱۶۹,۰۱۴ ۰.۲۳ % ۲۸,۷۳۸,۳۳۶ ۳۹.۴۲ % ۳۷۸,۰۶۰ ۰.۲۱ % ۱,۹۷۵,۰۲۵ ۲.۷۱ %
۷ ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ ۳,۹۶۱,۱۳۱ ۵.۴ % ۳۹,۵۹۴,۰۲۵ ۵۳.۹۵ % ۳۹,۰۰۶ ۰.۰۵ % ۲۹,۱۸۸,۲۳۴ ۳۹.۷۷ % ۶۰۸,۱۳۹ ۰.۵۴ % ۱,۸۸۵,۲۳۶ ۲.۵۷ %
۸ ۱۳۹۹/۱۰/۲۹ ۳,۹۳۸,۱۵۸ ۵.۳۵ % ۳۹,۵۱۵,۵۳۸ ۵۳.۷۱ % ۲۲,۰۰۰ ۰.۰۳ % ۲۹,۴۹۵,۳۴۳ ۴۰.۰۹ % ۶۰۷,۰۹۲ ۰.۵۶ % ۱,۸۵۳,۷۷۲ ۲.۵۲ %
۹ ۱۳۹۹/۱۰/۲۸ ۴,۰۸۹,۷۳۶ ۵.۵۵ % ۳۹,۳۲۷,۱۰۶ ۵۳.۳۵ % ۱۰۶,۶۳۱ ۰.۱۴ % ۲۹,۵۹۲,۹۶۷ ۴۰.۱۴ % ۵۹۹,۹۶۵ ۰.۵۴ % ۱,۹۳۶,۹۷۳ ۲.۶۳ %