صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۰۷۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۴۸۴
مجامع صندوق
ردیف توضیحات دانلود تاریخ
۱ تصویب صورتجلسه مجمع ۲۹-۰۲-۱۴۰۳ ساعت ۱۰ در خصوص تغییر مفاد بند ۱۰-۳ امیدنامه (هزینه برگزاری مجامع) دریافت خبر ۱۴۰۳/۰۳/۰۵
۲ اسامی حاضرین در جلسه مجمع مورخ ۲۹-۰۲-۱۴۰۳ دریافت خبر ۱۴۰۳/۰۲/۲۹
۳ دعوت به مجمع مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۲۹ صندوق اوج ملت دریافت خبر ۱۴۰۳/۰۲/۱۸
۴ تصویب صورتجلسه مجمع ۱۹-۱۲-۱۴۰۲ ساعت ۱۱ در خصوص تغییر مفاد بند ۱۰-۳ امیدنامه (کارمزد متولی و حسابرس و رتبه بندی و هزینه نرم افزار) دریافت خبر ۱۴۰۳/۰۱/۲۷
۵ اسامی حاضرین در جلسه مجمع مورخ ۱۹-۱۲-۱۴۰۲ دریافت خبر ۱۴۰۲/۱۲/۱۹
۶ تصویب صورتجلسه مجمع ۰۱-۱۲-۱۴۰۲ ساعت ۹ در خصوص تغییر ماده ۵ (دوره فعالیت صندوق)و ۴۸ اساسنامه(وظایف حسابرس) دریافت خبر ۱۴۰۲/۱۲/۱۵
۷ تصویب صورتجلسه مجمع ۰۱-۱۲-۱۴۰۲ ساعت ۸ در خصوص تغییر نام صندوق دریافت خبر ۱۴۰۲/۱۲/۱۵
۸ دعوت به مجمع مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۱۹ صندوق اوج ملت دریافت خبر ۱۴۰۲/۱۲/۰۹
۹ اسامی حاضرین در جلسه مجمع مورخ ۰۱-۱۲-۱۴۰۲ دریافت خبر ۱۴۰۲/۱۲/۰۱
۱۰ دعوت به مجمع مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۰۱ صندوق اوج ملت دریافت خبر ۱۴۰۲/۱۱/۲۱
۱۱ تصویب صورتجلسه مجمع ۱۵-۰۹-۱۴۰۲در خصوص تصویب صورتهای مالی دریافت خبر ۱۴۰۲/۰۹/۲۸
۱۲ اسامی حاضرین در جلسه مجمع مورخ ۱۵-۰۹-۱۴۰۲ دریافت خبر ۱۴۰۲/۰۹/۱۵
۱۳ دعوت به مجمع ۱۵-۰۹-۱۴۰۲ در خصوص تصویب صورتهای مالی دریافت خبر ۱۴۰۲/۰۹/۰۵
۱۴ تصمیمات مجمع ۱۴۰۲/۰۵/۱۰ مبنی بر تغییر مفاد ماده ۱و ۲۲ اساسنامه دریافت خبر ۱۴۰۲/۰۵/۲۳
۱۵ اسامی حاضرین در جلسه مجمع مورخ ۱۰-۰۵-۱۴۰۲ دریافت خبر ۱۴۰۲/۰۵/۱۰
۱۶ دعوت به مجمع مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۱۰ صندوق اوج ملت دریافت خبر ۱۴۰۲/۰۵/۰۱
۱۷ تصمیمات مجمع ۱۴۰۲/۰۳/۳۰ مبنی بر تمدید دوره فعالیت صندوق به مدت سه سال دریافت خبر ۱۴۰۲/۰۴/۱۰
۱۸ اسامی حاضرین در جلسه مجمع مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۳۰ صندوق اوج ملت دریافت خبر ۱۴۰۲/۰۳/۳۰
۱۹ دعوت به مجمع مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۳۰ صندوق اوج ملت دریافت خبر ۱۴۰۲/۰۳/۲۰
۲۰ تصمیمات مجمع ۱۴۰۱/۱۲/۲۰ در خصوص تغییر در بند ۲-۳ امیدنامه، تغییر هزینه های برگزاری مجامع،کارمزد متولی ، حق الزحمه حسابرس و هزینه نرم افزار صندوق دریافت خبر ۱۴۰۲/۰۳/۰۱
۲۱ تصمیمات مجمع ۱۴۰۲/۰۱/۰۸ ساعت ۹ در خصوص تغییر مفاد امیدنامه ای نحوه محاسبه تغییر ارزش سهام بند ۳-۱ امیدنامه دریافت خبر ۱۴۰۲/۰۱/۲۱
۲۲ تصمیمات مجمع ۱۴۰۲/۰۱/۰۸ ساعت ۸ در خصوص تغییر مفاد اساسنامه ای نحوه محاسبه تغییر ارزش سهام در مواد ۴۰، ۴۴ و ۵۸ اساسنامه دریافت خبر ۱۴۰۲/۰۱/۲۱
۲۳ تصمیمات مجمع ۱۴۰۱/۱۲/۲۴ در خصوص تغییر مفاد بند ۲۸ ماده ۱ و مفاد ماده ۱۷ و ۱۹ اساسنامه دریافت خبر ۱۴۰۲/۰۱/۱۹
۲۴ اسامی حاضرین در جلسه مجمع مورخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۸ صندوق اوج ملت دریافت خبر ۱۴۰۲/۰۱/۰۸
۲۵ دعوت به مجمع مورخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۸ صندوق اوج ملت دریافت خبر ۱۴۰۲/۰۱/۰۷
۲۶ اسامی حاضرین در جلسه مجمع مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۴ اوج ملت دریافت خبر ۱۴۰۱/۱۲/۲۴
۲۷ اسامی حاضرین در جلسه مجمع مورخ ۲۰-۱۲-۱۴۰۱ دریافت خبر ۱۴۰۱/۱۲/۲۰
۲۸ دعوت به مجمع مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۴ صندوق اوج ملت دریافت خبر ۱۴۰۱/۱۲/۱۴
۲۹ دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری اوج ملت مورخ ۲۰-۱۲-۱۴۰۱ دریافت خبر ۱۴۰۱/۱۲/۱۰
۳۰ تصمیمات مجمع ۰۲-۱۱-۱۴۰۱ در خصوص تغییر حسابرس و ماده ۳۵ اساسنامه دریافت خبر ۱۴۰۱/۱۲/۰۹
۳۱ صورتجلسه مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۰ تعیین صاحبان امضا مجاز صندوق دریافت خبر ۱۴۰۱/۱۱/۰۹
۳۲ اسامی حاضرین در جلسه مجمع مورخ ۰۲-۱۱-۱۴۰۱ دریافت خبر ۱۴۰۱/۱۱/۰۲
۳۳ دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری اوج ملت مورخ ۰۲-۱۱-۱۴۰۱ دریافت خبر ۱۴۰۱/۱۰/۲۱
۳۴ تصویب صورتجلسه مجمع ۰۷-۰۸-۱۴۰۱ در خصوص تصویب صورتهای مالی دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۸/۲۳
۳۵ اسامی حاضرین در جلسه مجمع مورخ ۰۷-۰۸-۱۴۰۱ دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۸/۰۷
۳۶ دعوت به مجمع ۰۷-۰۸-۱۴۰۱ در خصوص تصویب صورتهای مالی دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۷/۲۵
۳۷ تصمیمات مجمع مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۲۲در خصوص تغییر هزینه های نرم افزار دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۵/۳۱
۳۸ اسامی حاضرین در جلسه مجمع مورخ ۲۲-۰۵-۱۴۰۱ دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۵/۲۲
۳۹ دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری اوج ملت مورخ ۲۲-۰۵-۱۴۰۱ دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۵/۱۱
۴۰ صورتجلسه مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۲۰ تعیین صاحبان امضا مجاز صندوق دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۵/۰۸
۴۱ تصمیمات مجمع مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۲۷خصوص افزایش سقف واحد های سرمایه گذاری دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۲/۲۷
۴۲ اسامی حاضرین در جلسه مجمع مورخ ۲۷-۰۲-۱۴۰۱ دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۲/۲۷
۴۳ دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری اوج ملت مورخ ۲۷-۰۲-۱۴۰۱ دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۲/۲۷
۴۴ تصمیمات مجمع مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۹خصوص افزایش سقف واحد های سرمایه گذاری دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۱/۲۴
۴۵ اسامی حاضرین در جلسه مجمع مورخ ۰۹-۰۱-۱۴۰۱ دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۱/۰۹
۴۶ دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری اوج ملت مورخ ۰۹-۰۱-۱۴۰۱ دریافت خبر ۱۴۰۰/۱۲/۲۸
۴۷ تصمیمات مجمع مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۴در خصوص تغییر کارمزد متولی و حسابرس دریافت خبر ۱۴۰۰/۱۲/۲۳
۴۸ اسامی حاضرین در جلسه مجمع مورخ ۱۴-۱۲-۱۴۰۰ دریافت خبر ۱۴۰۰/۱۲/۱۴
۴۹ دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری اوج ملت مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۴ دریافت خبر ۱۴۰۰/۱۲/۰۱
۵۰ تصویب صورتجلسه مجمع ۰۸-۰۸-۱۴۰۰در خصوص تصویب صورتهای مالی دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۹/۳۰
۵۱ اسامی حاضرین در جلسه مجمع مورخ ۰۸-۰۸-۱۴۰۰ دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۸/۰۸
۵۲ دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری اوج ملت مورخ ۱۴۰۰/۰۸/۰۸ دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۷/۲۶
۵۳ تصمیمات مجمع مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۱۲ خصوص افزایش سقف واحد های سرمایه گذاری دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۶/۰۷
۵۴ تصمیمات مجمع مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۰۲در خصوص تغییر هزینه های نرم افزار دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۵/۲۳
۵۵ لیست حاضرین در مجمع ۱۴۰۰/۰۵/۰۲ دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۵/۰۲
۵۶ دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری اوج ملت مورخ ۰۲-۰۵-۱۴۰۰ دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۴/۲۳
۵۷ لیست حاضرین در مجمع ۱۴۰۰/۰۴/۱۲ دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۴/۱۲
۵۸ دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری اوج ملت مورخ ۱۲-۰۴-۱۴۰۰ دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۳/۳۰
۵۹ تصمیمات مجمع مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۳۰در خصوص تغییر هزینه های نرم افزار دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۲/۱۵
۶۰ اسامی حاضرین در جلسه مجمع مورخ ۳۰-۰۱-۱۴۰۰ دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۱/۳۰
۶۱ دعوت به مجمع مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۳۰ صندوق سرمایه گذاری اوج ملت دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۱/۱۷
۶۲ تصمیمات مجمع مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۱ساعت ۱۳ در خصوص تغییرات امیدنامه دریافت خبر ۱۳۹۹/۱۲/۰۲
۶۳ تصمیمات مجمع مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۱ساعت ۱۴ در خصوص تغییرات اساسنامه ای دریافت خبر ۱۳۹۹/۱۲/۰۲
۶۴ اسامی حاضرین در جلسه مجمع مورخ ۱۱-۱۱-۱۳۹۹ ساعت ۱۳-۱۴ دریافت خبر ۱۳۹۹/۱۱/۱۱
۶۵ دعوت به مجمع مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۱ صندوق سرمایه گذاری اوج ملت دریافت خبر ۱۳۹۹/۱۰/۳۰
۶۶ آگهی لغو مجمع صندوق سرمایه گذاری اوج ملت دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۹/۳۰
۶۷ تصمیمات مجمع مورخ ۱۳۹۹/۰۸/۱۷ در خصوص تغییر متولی دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۹/۱۰
۶۸ تصویب صورتجلسه مجمع ۲۷-۰۷-۱۳۹۹ در خصوص تصویب صورتهای مالی دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۸/۲۷
۶۹ اسامی حاضرین در جلسه مجمع مورخ ۱۷-۰۸-۱۳۹۹ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۸/۱۷
۷۰ آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری اوج ملت دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۸/۰۷
۷۱ اسامی حاضرین در جلسه مجمع مورخ ۲۷-۰۷-۱۳۹۹ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۷/۲۷
۷۲ دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری اوج ملت دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۷/۱۶
۷۳ تصمیمات مجمع مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۲۰ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۶/۱۵
۷۴ اسامی حاضرین در مجمع صندوق اوج ملت مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۲۰ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۵/۲۰
۷۵ آگهي دعوت به مجمع صندوق سرمايه گذاري اوج ملت دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۵/۰۸
۷۶ تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری اوج ملت مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۰۴ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۴/۱۵
۷۷ تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری اوج ملت مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۱۱ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۴/۰۷
۷۸ اسامی حاضرین در مجمع صندوق اوج ملت مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۰۴ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۴/۰۴
۷۹ دعوت به مجمع صندوق مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۰۴ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۳/۲۱
۸۰ اسامی حاضرین در مجمع صندوق اوج ملت مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۱۱ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۳/۱۱
۸۱ دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری اوج ملت مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۱۱ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۲/۳۱
۸۲ لغو آگهي دعوت به مجمع صندوق سرمايه گذاري اوج ملت دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۲/۱۳
۸۳ برگزاری مجمع صندوق سرمایه گذاری اوج ملت دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۱/۳۱
۸۴ صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ دریافت خبر ۱۳۹۸/۱۱/۱۵
۸۵ اسامی حاضرین در مجمع صندوق اوج ملت مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ دریافت خبر ۱۳۹۸/۱۰/۲۸
۸۶ دعوت به جلسه مجمع مورخ ۲۸-۱۰-۱۳۹۸ صندوق سرمایه گذاری اوج ملت دریافت خبر ۱۳۹۸/۱۰/۱۸
۸۷ تصویب صورتجلسه مجمع ۲۹-۰۸-۱۳۹۸ در خصوص تغییر هزینه های صندوق دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۹/۱۹
۸۸ صورتجلسه مجمع ۲۹-۰۸-۱۳۹۸ در خصوص تغییر هزینه های صندوق دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۹/۱۹
۸۹ صورتجلسه مجمع ۳۰-۰۷-۱۳۹۸ در خصوص تصویب صورتهای مالی دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۹/۱۸
۹۰ اسامی حاضرین در جلسه مجمع مورخ ۲۹-۰۸-۱۳۹۸ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۸/۲۹
۹۱ دعوت به جلسه مجمع مورخ ۲۹-۰۸-۱۳۹۸ صندوق سرمایه گذاری اوج ملت دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۸/۱۸
۹۲ اسامی حاضرین در جلسه مجمع ۳۰-۰۷-۱۳۹۸ صندوق سرمایه گذاری اوج ملت دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۷/۳۰
۹۳ دعوت به جلسه مجمع مورخ ۳۰-۰۷-۱۳۹۸ صندوق سرمایه گذاری اوج ملت دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۷/۲۰
۹۴ صورتجلسه مجمع مورخ ۲۸-۰۱-۱۳۹۸ صندوق در خصوص تغییرات امیدنامه دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۲/۲۲
۹۵ اسامی حاضرین در جلسه مجمع ۲۸-۰۱-۱۳۹۸ صندوق سرمایه گذاری اوج ملت دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۱/۳۱
۹۶ دعوت به جلسه مجمع مورخ ۲۸-۰۱-۱۳۹۸ صندوق سرمایه گذاری اوج ملت دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۱/۱۸
۹۷ صورتجلسه مجمع ۳۰-۰۸-۱۳۹۷ صندوق در خصوص تصویب صورت های مالی دریافت خبر ۱۳۹۷/۱۱/۲۷
۹۸ اسامی حاضرین در جلسه مجمع ۳۰-۰۸-۱۳۹۷ صندوق سرمایه گذاری اوج ملت دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۸/۳۰
۹۹ دعوت به جلسه مجمع مورخ ۳۰-۰۸-۱۳۹۷ صندوق سرمایه گذاری اوج ملت دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۸/۲۰
۱۰۰ صورتجلسه مجمع مورخ ۱۹-۰۳-۱۳۹۷در خصوص تغییر روز کاری صندوق و تغییر نحوه محاسبه قیمت صدور و ابطال دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۴/۱۶
۱۰۱ اسامی حاضرین در جلسه مجمع ۱۹-۰۳-۱۳۹۷ صندوق سرمایه گذاری اوج ملت دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۳/۲۱
۱۰۲ دعوت به جلسه مجمع مورخ ۱۹-۰۳-۱۳۹۷ صندوق سرمایه گذاری اوج ملت دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۳/۰۷
۱۰۳ صورتجلسه مورخ ۲۳-۱۲-۱۳۹۶ در خصوص تعیین کارمزد ثبت و نظارت سازمان و اوراق بهادار دریافت خبر ۱۳۹۶/۱۲/۲۷
۱۰۴ اسامی حاضرین در جلسه مجمع ۲۳-۱۲-۱۳۹۶ صندوق سرمایه گذاری اوج ملت دریافت خبر ۱۳۹۶/۱۲/۲۷
۱۰۵ دعوت به جلسه مجمع مورخ ۲۳-۱۲-۱۳۹۶ صندوق سرمایه گذاری اوج ملت دریافت خبر ۱۳۹۶/۱۲/۲۲
۱۰۶ صورتجلسه مورخ ۰۷-۱۱-۹۶ در خصوص تغییر مدیر ثبت و تغییر کارمزد مدیر (تغییرات امیدنامه) دریافت خبر ۱۳۹۶/۱۲/۱۹
۱۰۷ صورتجلسه مورخ ۰۷-۱۱-۹۶ در خصوص تغییر مدیر ثبت (تغییرات اساسنامه) دریافت خبر ۱۳۹۶/۱۲/۱۴
۱۰۸ اسامی حاضرین در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اوج ملت مورخ ۰۷-۱۱-۱۳۹۶ دریافت خبر ۱۳۹۶/۱۱/۰۷
۱۰۹ دعوت به جلسه مجمع مورخ ۰۷-۱۱-۱۳۹۶ صندوق سرمایه گذاری اوج ملت دریافت خبر ۱۳۹۶/۱۰/۲۴
۱۱۰ صورتجلسه مجمع ۲۷-۰۸-۹۶ صندوق اوج ملت در خصوص تصویب صورت های مالی دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۹/۱۲
۱۱۱ اسامی حاضرین در جلسه مجمع ۲۷-۰۸-۱۳۹۶ صندوق سرمایه گذاری اوج ملت دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۸/۲۷
۱۱۲ صورتجلسه مجمع مورخ ۱۲-۰۷-۱۳۹۶ در خصوص تعیین حسابرس دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۸/۲۴
۱۱۳ صورتجلسه مجمع مورخ ۱۲-۰۷-۱۳۹۶ در خصوص تغییرات امیدنامه دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۸/۲۴
۱۱۴ دعوت به جلسه مجمع مورخ ۲۷-۰۸-۱۳۹۶ صندوق سرمایه گذاری اوج ملت دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۸/۱۷
۱۱۵ صورتجلسه مجمع مورخ ۱۲-۰۷-۱۳۹۶ تغییر حسابرس صندوق دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۸/۱۴
۱۱۶ اسامی حاضرین در جلسه مجمع ۱۲-۰۷-۱۳۹۶ صندوق سرمایه گذاری اوج ملت دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۷/۱۵
۱۱۷ دعوت به جلسه مجمع مورخ ۱۲-۰۷-۱۳۹۶ صندوق سرمایه گذاری اوج ملت دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۶/۲۷
۱۱۸ صورتجلسه مجمع مورخ ۲۸-۰۴-۹۶ صندوق سرمایه گذاری اوج ملت- تغییر هزینه های صندوق دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۶/۱۲
۱۱۹ صورتجلسه مجمع مورخ ۲۶-۰۱-۹۶ در خصوص تمدید مدت فعالیت و تعیین ارکان صندوق دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۵/۰۲
۱۲۰ اسامی حاضرین در جلسه مجمع ۲۸-۰۴-۱۳۹۶ صندوق سرمایه گذاری اوج ملت دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۵/۰۱
۱۲۱ دعوت به جلسه مجمع مورخ ۲۸-۰۴-۱۳۹۶ صندوق سرمایه گذاری اوج ملت دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۴/۱۰
۱۲۲ صورتجلسه تعیین صاحبان امضاء مجاز صندوق سرمایه گذاری اوج ملت و حدود اختیار آنها دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۴/۰۳
۱۲۳ اسامی حاضرین در جلسه مجمع ۲۶-۰۱-۱۳۹۶ صندوق سرمایه گذاری اوج ملت دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۱/۲۶
۱۲۴ دعوت به جلسه مجمع مورخ ۲۶-۰۱-۱۳۹۶ صندوق سرمایه گذاری اوج ملت دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۱/۱۵
۱۲۵ صورتجلسه مجمع مورخ ۱۱-۱۲-۹۵ در خصوص تصویب اساسنامه و امیدنامه جدید دریافت خبر ۱۳۹۵/۱۲/۲۱
۱۲۶ صورتجلسه مجمع مورخ ۰۸-۰۸-۹۵ در خصوص تصویب صورت های مالی منتهی به ۳۱-۰۵-۱۳۹۵ دریافت خبر ۱۳۹۵/۰۹/۲۹
۱۲۷ صورتجلسه مجمع مورخ ۱۹-۰۸-۹۵ در خصوص افزایش سقف واحد- تعیین حق الزحمه حسابرس- اصلاح حد نصاب سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی دریافت خبر ۱۳۹۵/۰۹/۲۲
۱۲۸ اسامی حاضرین در جلسه مجمع ۱۹-۰۸-۱۳۹۵ صندوق سرمایه گذاری اوج ملت دریافت خبر ۱۳۹۵/۰۸/۲۲
۱۲۹ لغو مجمع مورخ ۱۴-۰۶-۱۳۹۵ صندوق اوج ملت دریافت خبر ۱۳۹۵/۰۸/۱۷
۱۳۰ دعوت به جلسه مجمع مورخ ۱۹-۰۸-۱۳۹۵ صندوق سرمایه گذاری اوج ملت دریافت خبر ۱۳۹۵/۰۸/۱۰
۱۳۱ اسامی حاضرین در جلسه مجمع ۰۸-۰۸-۱۳۹۵ صندوق سرمایه گذاری اوج ملت دریافت خبر ۱۳۹۵/۰۸/۰۸
۱۳۲ دعوت به جلسه مجمع مورخ ۰۸-۰۸-۱۳۹۵ صندوق سرمایه گذاری اوج ملت دریافت خبر ۱۳۹۵/۰۸/۰۲
۱۳۳ دعوت به جلسه مجمع مورخ ۱۴-۰۶-۱۳۹۵ صندوق اوج ملت دریافت خبر ۱۳۹۵/۰۶/۰۲
۱۳۴ صورتجلسه مجمع مورخ ۱۹-۰۳-۹۵ در خصوص کاهش نرخ بازدهی پیش بینی شده دریافت خبر ۱۳۹۵/۰۵/۰۳
۱۳۵ اسامی حاضرین در جلسه مجمع ۱۹-۰۳-۱۳۹۵ صندوق سرمایه گذاری اوج ملت دریافت خبر ۱۳۹۵/۰۳/۱۹
۱۳۶ دعوت به جلسه مجمع مورخ ۱۹-۰۳-۱۳۹۵ صندوق اوج ملت دریافت خبر ۱۳۹۵/۰۳/۱۱
۱۳۷ صورتجلسه مجمع مورخ ۱۶-۰۸-۹۴ در خصوص تغییر امیدنامه و تغییر مقاطع پرداخت سود دریافت خبر ۱۳۹۴/۱۰/۰۶
۱۳۸ صورتجلسه مورخ ۲۷-۰۸-۹۴ صندوق اوج ملت در خصوص تصویب صورت های مالی و انتخاب روزنامه دریافت خبر ۱۳۹۴/۱۰/۰۱
۱۳۹ صورتجلسه مورخ ۱۶-۰۸-۱۳۹۴ در خصوص تغییرات اساسنامه،تعییین ارکان و تغییر نام صندوق دریافت خبر ۱۳۹۴/۰۹/۱۴
۱۴۰ صورتجلسه مورخ ۱۶-۰۸-۱۳۹۴در خصوص افزایش سقف واحدهای سرمایه گذاری دریافت خبر ۱۳۹۴/۰۹/۰۳
۱۴۱ اسامی حاضرین در جلسه مجمع ۲۷-۰۸-۱۳۹۴ صندوق سرمایه گذاری ملت ایران زمین دریافت خبر ۱۳۹۴/۰۸/۲۷
۱۴۲ دعوت به جلسه ی مجمع مورخ ۲۷-۰۸-۱۳۹۴ دریافت خبر ۱۳۹۴/۰۸/۱۸
۱۴۳ اسامی حاضرین در جلسه مجمع ۱۶-۰۸-۱۳۹۴ صندوق سرمایه گذاری ملت ایران زمین دریافت خبر ۱۳۹۴/۰۸/۱۶
۱۴۴ صورتجلسه تعیین صاحبان امضا مجاز صندوق مورخ ۲۱-۰۷-۱۳۹۴ دریافت خبر ۱۳۹۴/۰۸/۱۲
۱۴۵ دعوت به جلسه مجمع مورخ ۱۶-۰۸-۱۳۹۴ دریافت خبر ۱۳۹۴/۰۸/۰۶
۱۴۶ صورتجلسه مورخ ۹۴/۰۲/۰۵ دریافت خبر ۱۳۹۴/۰۳/۱۰
۱۴۷ برگزاری مجمع مورخ ۱۳۹۴/۰۲/۰۵ دریافت خبر ۱۳۹۴/۰۱/۱۸
۱۴۸ برگزاری مجمع مورخ ۱۳۹۳/۰۸/۲۸ دریافت خبر ۱۳۹۳/۰۸/۱۷
۱۴۹ جلسه مجمع صندوق در خصوص تمديد مدت فعاليت صندوق و تعیین ارکان دریافت خبر ۱۳۹۳/۰۶/۲۶
۱۵۰ صورتجلسه تعیین صاحبان امضاء مجاز صندوق سرمایه گذاری ملت ایران زمین دریافت خبر ۱۳۹۳/۰۴/۲۹
۱۵۱ تغییرات در هزینه های صندوق دریافت خبر ۱۳۹۳/۰۴/۱۱
۱۵۲ تغییر در بند ۴-۲ امیدنامه صندوق ملت ایران زمین دریافت خبر ۱۳۹۳/۰۱/۰۵
۱۵۳ صورتجلسه مجمع سالانه دریافت خبر ۱۳۹۲/۱۰/۰۳
۱۵۴ جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری ملت ایران زمین مورخ ۱۳۹۲/۰۵/۲۲ دریافت خبر ۱۳۹۲/۰۶/۲۵
۱۵۵ جلسه مجمع سالیانه منتهی به دوره مالی ۳۰ مرداد ۱۳۹۱ دریافت خبر ۱۳۹۲/۰۳/۲۱
۱۵۶ مجمع موسس صندوق سرمایه گذاری ملت ایران زمین دریافت خبر ۱۳۹۱/۰۵/۲۲