صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۰۷۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۴۸۴
مجامع صندوق
ردیف توضیحات دانلود تاریخ
۱ تصمیمات مجمع مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۳۰در خصوص تغییر هزینه های نرم افزار دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۲/۱۵
۲ اسامی حاضرین در جلسه مجمع مورخ ۳۰-۰۱-۱۴۰۰ دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۱/۳۰
۳ دعوت به مجمع مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۳۰ صندوق سرمایه گذاری اوج ملت دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۱/۱۷
۴ تصمیمات مجمع مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۱ساعت ۱۳ در خصوص تغییرات امیدنامه دریافت خبر ۱۳۹۹/۱۲/۰۲
۵ تصمیمات مجمع مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۱ساعت ۱۴ در خصوص تغییرات اساسنامه ای دریافت خبر ۱۳۹۹/۱۲/۰۲
۶ اسامی حاضرین در جلسه مجمع مورخ ۱۱-۱۱-۱۳۹۹ ساعت ۱۳-۱۴ دریافت خبر ۱۳۹۹/۱۱/۱۱
۷ دعوت به مجمع مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۱ صندوق سرمایه گذاری اوج ملت دریافت خبر ۱۳۹۹/۱۰/۳۰
۸ آگهی لغو مجمع صندوق سرمایه گذاری اوج ملت دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۹/۳۰
۹ تصمیمات مجمع مورخ ۱۳۹۹/۰۸/۱۷ در خصوص تغییر متولی دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۹/۱۰
۱۰ تصویب صورتجلسه مجمع ۲۷-۰۷-۱۳۹۹ در خصوص تصویب صورتهای مالی دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۸/۲۷
۱۱ اسامی حاضرین در جلسه مجمع مورخ ۱۷-۰۸-۱۳۹۹ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۸/۱۷
۱۲ آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری اوج ملت دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۸/۰۷
۱۳ اسامی حاضرین در جلسه مجمع مورخ ۲۷-۰۷-۱۳۹۹ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۷/۲۷
۱۴ دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری اوج ملت دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۷/۱۶
۱۵ تصمیمات مجمع مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۲۰ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۶/۱۵
۱۶ اسامی حاضرین در مجمع صندوق اوج ملت مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۲۰ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۵/۲۰
۱۷ آگهي دعوت به مجمع صندوق سرمايه گذاري اوج ملت دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۵/۰۸
۱۸ تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری اوج ملت مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۰۴ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۴/۱۵
۱۹ تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری اوج ملت مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۱۱ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۴/۰۷
۲۰ اسامی حاضرین در مجمع صندوق اوج ملت مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۰۴ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۴/۰۴
۲۱ دعوت به مجمع صندوق مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۰۴ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۳/۲۱
۲۲ اسامی حاضرین در مجمع صندوق اوج ملت مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۱۱ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۳/۱۱
۲۳ دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری اوج ملت مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۱۱ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۲/۳۱
۲۴ لغو آگهي دعوت به مجمع صندوق سرمايه گذاري اوج ملت دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۲/۱۳
۲۵ برگزاری مجمع صندوق سرمایه گذاری اوج ملت دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۱/۳۱
۲۶ صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ دریافت خبر ۱۳۹۸/۱۱/۱۵
۲۷ اسامی حاضرین در مجمع صندوق اوج ملت مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ دریافت خبر ۱۳۹۸/۱۰/۲۸
۲۸ دعوت به جلسه مجمع مورخ ۲۸-۱۰-۱۳۹۸ صندوق سرمایه گذاری اوج ملت دریافت خبر ۱۳۹۸/۱۰/۱۸
۲۹ تصویب صورتجلسه مجمع ۲۹-۰۸-۱۳۹۸ در خصوص تغییر هزینه های صندوق دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۹/۱۹
۳۰ صورتجلسه مجمع ۲۹-۰۸-۱۳۹۸ در خصوص تغییر هزینه های صندوق دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۹/۱۹
۳۱ صورتجلسه مجمع ۳۰-۰۷-۱۳۹۸ در خصوص تصویب صورتهای مالی دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۹/۱۸
۳۲ اسامی حاضرین در جلسه مجمع مورخ ۲۹-۰۸-۱۳۹۸ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۸/۲۹
۳۳ دعوت به جلسه مجمع مورخ ۲۹-۰۸-۱۳۹۸ صندوق سرمایه گذاری اوج ملت دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۸/۱۸
۳۴ اسامی حاضرین در جلسه مجمع ۳۰-۰۷-۱۳۹۸ صندوق سرمایه گذاری اوج ملت دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۷/۳۰
۳۵ دعوت به جلسه مجمع مورخ ۳۰-۰۷-۱۳۹۸ صندوق سرمایه گذاری اوج ملت دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۷/۲۰
۳۶ صورتجلسه مجمع مورخ ۲۸-۰۱-۱۳۹۸ صندوق در خصوص تغییرات امیدنامه دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۲/۲۲
۳۷ اسامی حاضرین در جلسه مجمع ۲۸-۰۱-۱۳۹۸ صندوق سرمایه گذاری اوج ملت دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۱/۳۱
۳۸ دعوت به جلسه مجمع مورخ ۲۸-۰۱-۱۳۹۸ صندوق سرمایه گذاری اوج ملت دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۱/۱۸
۳۹ صورتجلسه مجمع ۳۰-۰۸-۱۳۹۷ صندوق در خصوص تصویب صورت های مالی دریافت خبر ۱۳۹۷/۱۱/۲۷
۴۰ اسامی حاضرین در جلسه مجمع ۳۰-۰۸-۱۳۹۷ صندوق سرمایه گذاری اوج ملت دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۸/۳۰
۴۱ دعوت به جلسه مجمع مورخ ۳۰-۰۸-۱۳۹۷ صندوق سرمایه گذاری اوج ملت دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۸/۲۰
۴۲ صورتجلسه مجمع مورخ ۱۹-۰۳-۱۳۹۷در خصوص تغییر روز کاری صندوق و تغییر نحوه محاسبه قیمت صدور و ابطال دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۴/۱۶
۴۳ اسامی حاضرین در جلسه مجمع ۱۹-۰۳-۱۳۹۷ صندوق سرمایه گذاری اوج ملت دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۳/۲۱
۴۴ دعوت به جلسه مجمع مورخ ۱۹-۰۳-۱۳۹۷ صندوق سرمایه گذاری اوج ملت دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۳/۰۷
۴۵ صورتجلسه مورخ ۲۳-۱۲-۱۳۹۶ در خصوص تعیین کارمزد ثبت و نظارت سازمان و اوراق بهادار دریافت خبر ۱۳۹۶/۱۲/۲۷
۴۶ اسامی حاضرین در جلسه مجمع ۲۳-۱۲-۱۳۹۶ صندوق سرمایه گذاری اوج ملت دریافت خبر ۱۳۹۶/۱۲/۲۷
۴۷ دعوت به جلسه مجمع مورخ ۲۳-۱۲-۱۳۹۶ صندوق سرمایه گذاری اوج ملت دریافت خبر ۱۳۹۶/۱۲/۲۲
۴۸ صورتجلسه مورخ ۰۷-۱۱-۹۶ در خصوص تغییر مدیر ثبت و تغییر کارمزد مدیر (تغییرات امیدنامه) دریافت خبر ۱۳۹۶/۱۲/۱۹
۴۹ صورتجلسه مورخ ۰۷-۱۱-۹۶ در خصوص تغییر مدیر ثبت (تغییرات اساسنامه) دریافت خبر ۱۳۹۶/۱۲/۱۴
۵۰ اسامی حاضرین در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اوج ملت مورخ ۰۷-۱۱-۱۳۹۶ دریافت خبر ۱۳۹۶/۱۱/۰۷
۵۱ دعوت به جلسه مجمع مورخ ۰۷-۱۱-۱۳۹۶ صندوق سرمایه گذاری اوج ملت دریافت خبر ۱۳۹۶/۱۰/۲۴
۵۲ صورتجلسه مجمع ۲۷-۰۸-۹۶ صندوق اوج ملت در خصوص تصویب صورت های مالی دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۹/۱۲
۵۳ اسامی حاضرین در جلسه مجمع ۲۷-۰۸-۱۳۹۶ صندوق سرمایه گذاری اوج ملت دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۸/۲۷
۵۴ صورتجلسه مجمع مورخ ۱۲-۰۷-۱۳۹۶ در خصوص تعیین حسابرس دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۸/۲۴
۵۵ صورتجلسه مجمع مورخ ۱۲-۰۷-۱۳۹۶ در خصوص تغییرات امیدنامه دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۸/۲۴
۵۶ دعوت به جلسه مجمع مورخ ۲۷-۰۸-۱۳۹۶ صندوق سرمایه گذاری اوج ملت دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۸/۱۷
۵۷ صورتجلسه مجمع مورخ ۱۲-۰۷-۱۳۹۶ تغییر حسابرس صندوق دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۸/۱۴
۵۸ اسامی حاضرین در جلسه مجمع ۱۲-۰۷-۱۳۹۶ صندوق سرمایه گذاری اوج ملت دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۷/۱۵
۵۹ دعوت به جلسه مجمع مورخ ۱۲-۰۷-۱۳۹۶ صندوق سرمایه گذاری اوج ملت دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۶/۲۷
۶۰ صورتجلسه مجمع مورخ ۲۸-۰۴-۹۶ صندوق سرمایه گذاری اوج ملت- تغییر هزینه های صندوق دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۶/۱۲
۶۱ صورتجلسه مجمع مورخ ۲۶-۰۱-۹۶ در خصوص تمدید مدت فعالیت و تعیین ارکان صندوق دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۵/۰۲
۶۲ اسامی حاضرین در جلسه مجمع ۲۸-۰۴-۱۳۹۶ صندوق سرمایه گذاری اوج ملت دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۵/۰۱
۶۳ دعوت به جلسه مجمع مورخ ۲۸-۰۴-۱۳۹۶ صندوق سرمایه گذاری اوج ملت دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۴/۱۰
۶۴ صورتجلسه تعیین صاحبان امضاء مجاز صندوق سرمایه گذاری اوج ملت و حدود اختیار آنها دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۴/۰۳
۶۵ اسامی حاضرین در جلسه مجمع ۲۶-۰۱-۱۳۹۶ صندوق سرمایه گذاری اوج ملت دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۱/۲۶
۶۶ دعوت به جلسه مجمع مورخ ۲۶-۰۱-۱۳۹۶ صندوق سرمایه گذاری اوج ملت دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۱/۱۵
۶۷ صورتجلسه مجمع مورخ ۱۱-۱۲-۹۵ در خصوص تصویب اساسنامه و امیدنامه جدید دریافت خبر ۱۳۹۵/۱۲/۲۱
۶۸ صورتجلسه مجمع مورخ ۰۸-۰۸-۹۵ در خصوص تصویب صورت های مالی منتهی به ۳۱-۰۵-۱۳۹۵ دریافت خبر ۱۳۹۵/۰۹/۲۹
۶۹ صورتجلسه مجمع مورخ ۱۹-۰۸-۹۵ در خصوص افزایش سقف واحد- تعیین حق الزحمه حسابرس- اصلاح حد نصاب سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی دریافت خبر ۱۳۹۵/۰۹/۲۲
۷۰ اسامی حاضرین در جلسه مجمع ۱۹-۰۸-۱۳۹۵ صندوق سرمایه گذاری اوج ملت دریافت خبر ۱۳۹۵/۰۸/۲۲
۷۱ لغو مجمع مورخ ۱۴-۰۶-۱۳۹۵ صندوق اوج ملت دریافت خبر ۱۳۹۵/۰۸/۱۷
۷۲ دعوت به جلسه مجمع مورخ ۱۹-۰۸-۱۳۹۵ صندوق سرمایه گذاری اوج ملت دریافت خبر ۱۳۹۵/۰۸/۱۰
۷۳ اسامی حاضرین در جلسه مجمع ۰۸-۰۸-۱۳۹۵ صندوق سرمایه گذاری اوج ملت دریافت خبر ۱۳۹۵/۰۸/۰۸
۷۴ دعوت به جلسه مجمع مورخ ۰۸-۰۸-۱۳۹۵ صندوق سرمایه گذاری اوج ملت دریافت خبر ۱۳۹۵/۰۸/۰۲
۷۵ دعوت به جلسه مجمع مورخ ۱۴-۰۶-۱۳۹۵ صندوق اوج ملت دریافت خبر ۱۳۹۵/۰۶/۰۲
۷۶ صورتجلسه مجمع مورخ ۱۹-۰۳-۹۵ در خصوص کاهش نرخ بازدهی پیش بینی شده دریافت خبر ۱۳۹۵/۰۵/۰۳
۷۷ اسامی حاضرین در جلسه مجمع ۱۹-۰۳-۱۳۹۵ صندوق سرمایه گذاری اوج ملت دریافت خبر ۱۳۹۵/۰۳/۱۹
۷۸ دعوت به جلسه مجمع مورخ ۱۹-۰۳-۱۳۹۵ صندوق اوج ملت دریافت خبر ۱۳۹۵/۰۳/۱۱
۷۹ صورتجلسه مجمع مورخ ۱۶-۰۸-۹۴ در خصوص تغییر امیدنامه و تغییر مقاطع پرداخت سود دریافت خبر ۱۳۹۴/۱۰/۰۶
۸۰ صورتجلسه مورخ ۲۷-۰۸-۹۴ صندوق اوج ملت در خصوص تصویب صورت های مالی و انتخاب روزنامه دریافت خبر ۱۳۹۴/۱۰/۰۱
۸۱ صورتجلسه مورخ ۱۶-۰۸-۱۳۹۴ در خصوص تغییرات اساسنامه،تعییین ارکان و تغییر نام صندوق دریافت خبر ۱۳۹۴/۰۹/۱۴
۸۲ صورتجلسه مورخ ۱۶-۰۸-۱۳۹۴در خصوص افزایش سقف واحدهای سرمایه گذاری دریافت خبر ۱۳۹۴/۰۹/۰۳
۸۳ اسامی حاضرین در جلسه مجمع ۲۷-۰۸-۱۳۹۴ صندوق سرمایه گذاری ملت ایران زمین دریافت خبر ۱۳۹۴/۰۸/۲۷
۸۴ دعوت به جلسه ی مجمع مورخ ۲۷-۰۸-۱۳۹۴ دریافت خبر ۱۳۹۴/۰۸/۱۸
۸۵ اسامی حاضرین در جلسه مجمع ۱۶-۰۸-۱۳۹۴ صندوق سرمایه گذاری ملت ایران زمین دریافت خبر ۱۳۹۴/۰۸/۱۶
۸۶ صورتجلسه تعیین صاحبان امضا مجاز صندوق مورخ ۲۱-۰۷-۱۳۹۴ دریافت خبر ۱۳۹۴/۰۸/۱۲
۸۷ دعوت به جلسه مجمع مورخ ۱۶-۰۸-۱۳۹۴ دریافت خبر ۱۳۹۴/۰۸/۰۶
۸۸ صورتجلسه مورخ ۹۴/۰۲/۰۵ دریافت خبر ۱۳۹۴/۰۳/۱۰
۸۹ برگزاری مجمع مورخ ۱۳۹۴/۰۲/۰۵ دریافت خبر ۱۳۹۴/۰۱/۱۸
۹۰ برگزاری مجمع مورخ ۱۳۹۳/۰۸/۲۸ دریافت خبر ۱۳۹۳/۰۸/۱۷
۹۱ جلسه مجمع صندوق در خصوص تمديد مدت فعاليت صندوق و تعیین ارکان دریافت خبر ۱۳۹۳/۰۶/۲۶
۹۲ صورتجلسه تعیین صاحبان امضاء مجاز صندوق سرمایه گذاری ملت ایران زمین دریافت خبر ۱۳۹۳/۰۴/۲۹
۹۳ تغییرات در هزینه های صندوق دریافت خبر ۱۳۹۳/۰۴/۱۱
۹۴ تغییر در بند ۴-۲ امیدنامه صندوق ملت ایران زمین دریافت خبر ۱۳۹۳/۰۱/۰۵
۹۵ صورتجلسه مجمع سالانه دریافت خبر ۱۳۹۲/۱۰/۰۳
۹۶ جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری ملت ایران زمین مورخ ۱۳۹۲/۰۵/۲۲ دریافت خبر ۱۳۹۲/۰۶/۲۵
۹۷ جلسه مجمع سالیانه منتهی به دوره مالی ۳۰ مرداد ۱۳۹۱ دریافت خبر ۱۳۹۲/۰۳/۲۱
۹۸ مجمع موسس صندوق سرمایه گذاری ملت ایران زمین دریافت خبر ۱۳۹۱/۰۵/۲۲