صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۰۷۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۴۸۴
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۳/۰۴/۲۲
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۵۳,۷۹۹,۵۷۷
تعداد واحدهای باقی مانده
۱۴۶,۲۰۰,۴۲۳
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۱۵۶,۰۷۸,۲۲۶,۲۱۹,۵۸۰
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۰۱۵,۷۹۱
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۰۱۴,۸۱۶
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۰۰۴,۱۷۱
تاریخ انتشار
۱۴۰۳/۰۴/۲۲
اطلاعات صندوق
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۱/۰۴/۱۱
نوع صندوق
بادرآمد ثابت با پیش بینی سود
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  ۱ ۱۴۰۳/۰۴/۲۲ ۱,۰۱۵,۷۹۱ ۱,۰۱۴,۸۱۶ ۱,۰۰۴,۱۷۱ -۱۰,۶۴۵ ۴۵۶,۹۸۳ ۱,۰۱۰,۳۱۵,۶۴۵ ۳۸۸,۵۶۲ ۸۵۶,۵۱۶,۰۶۸ ۱۵۳,۷۹۹,۵۷۷ ۱۵۶,۰۷۸,۲۲۶,۲۱۹,۵۸۰
  ۲ ۱۴۰۳/۰۴/۲۱ ۱,۰۱۵,۳۲۰ ۱,۰۱۴,۳۴۴ ۱,۰۰۳,۶۹۵ -۱۰,۶۴۹ ۱,۱۶۷,۹۳۷ ۱,۰۰۹,۸۵۸,۶۶۲ ۱,۴۱۱,۵۵۲ ۸۵۶,۱۲۷,۵۰۶ ۱۵۳,۷۳۱,۱۵۶ ۱۵۵,۹۳۶,۳۴۰,۶۶۲,۰۴۲
  ۳ ۱۴۰۳/۰۴/۲۰ ۱,۰۱۴,۶۳۶ ۱,۰۱۳,۶۶۲ ۱,۰۰۳,۱۷۶ -۱۰,۴۸۶ ۶۲۳,۶۶۹ ۱,۰۰۸,۶۹۰,۷۲۵ ۱,۰۲۱,۰۲۲ ۸۵۴,۷۱۵,۹۵۴ ۱۵۳,۹۷۴,۷۷۱ ۱۵۶,۰۷۸,۳۰۳,۱۸۹,۱۷۴
  ۴ ۱۴۰۳/۰۴/۱۹ ۱,۰۱۳,۹۵۶ ۱,۰۱۲,۹۷۹ ۱,۰۰۲,۳۲۹ -۱۰,۶۵۰ ۶۴۲,۳۶۴ ۱,۰۰۸,۰۶۷,۰۵۶ ۷۱۵,۲۱۷ ۸۵۳,۶۹۴,۹۳۲ ۱۵۴,۳۷۲,۱۲۴ ۱۵۶,۳۷۵,۷۳۳,۳۳۶,۳۱۳
  ۵ ۱۴۰۳/۰۴/۱۸ ۱,۰۱۳,۲۷۷ ۱,۰۱۲,۲۹۵ ۱,۰۰۱,۶۱۱ -۱۰,۶۸۴ ۸۸۴,۰۴۱ ۱,۰۰۷,۴۲۴,۶۹۲ ۶۲۲,۹۴۳ ۸۵۲,۹۷۹,۷۱۵ ۱۵۴,۴۴۴,۹۷۷ ۱۵۶,۳۴۳,۹۴۴,۶۱۶,۶۱۶
  ۶ ۱۴۰۳/۰۴/۱۷ ۱,۰۱۲,۶۰۵ ۱,۰۱۱,۶۱۳ ۱,۰۰۰,۹۹۲ -۱۰,۶۲۱ ۶۸۹,۷۳۴ ۱,۰۰۶,۵۴۰,۶۵۱ ۸۷۷,۷۹۸ ۸۵۲,۳۵۶,۷۷۲ ۱۵۴,۱۸۳,۸۷۹ ۱۵۵,۹۷۴,۳۷۵,۰۵۷,۴۰۷
  ۷ ۱۴۰۳/۰۴/۱۶ ۱,۰۱۱,۹۰۸ ۱,۰۱۰,۹۲۹ ۱,۰۰۰,۳۳۸ -۱۰,۵۹۱ ۰ ۱,۰۰۵,۸۵۰,۹۱۷ ۰ ۸۵۱,۴۷۸,۹۷۴ ۱۵۴,۳۷۱,۹۴۳ ۱۵۶,۰۵۹,۰۵۹,۶۷۵,۹۰۰
  ۸ ۱۴۰۳/۰۴/۱۵ ۱,۰۱۱,۲۰۱ ۱,۰۱۰,۲۴۶ ۹۹۹,۷۵۹ -۱۰,۴۸۷ ۶۰۶,۶۲۷ ۱,۰۰۵,۸۵۰,۹۱۷ ۴۰۷,۱۱۲ ۸۵۱,۴۷۸,۹۷۴ ۱۵۴,۳۷۱,۹۴۳ ۱۵۵,۹۵۳,۷۰۰,۶۷۸,۲۴۶
  ۹ ۱۴۰۳/۰۴/۱۴ ۱,۰۱۰,۵۱۹ ۱,۰۰۹,۵۶۳ ۹۹۹,۲۱۹ -۱۰,۳۴۴ ۷۷۲,۷۰۲ ۱,۰۰۵,۲۴۴,۲۹۰ ۵۶۵,۳۱۴ ۸۵۱,۰۷۱,۸۶۲ ۱۵۴,۱۷۲,۴۲۸ ۱۵۵,۶۴۶,۷۷۰,۲۸۸,۵۱۳
  ۱۰ ۱۴۰۳/۰۴/۱۳ ۱,۰۰۹,۸۳۸ ۱,۰۰۸,۸۸۱ ۹۹۸,۶۵۷ -۱۰,۲۲۴ ۶۳۹,۳۷۴ ۱,۰۰۴,۴۷۱,۵۸۸ ۱,۱۰۶,۰۷۱ ۸۵۰,۵۰۶,۵۴۸ ۱۵۳,۹۶۵,۰۴۰ ۱۵۵,۳۳۲,۳۳۱,۰۸۳,۴۶۱
  ۱۱ ۱۴۰۳/۰۴/۱۲ ۱,۰۰۹,۱۴۸ ۱,۰۰۸,۱۹۷ ۹۹۸,۰۵۰ -۱۰,۱۴۷ ۶۴۱,۶۷۵ ۱,۰۰۳,۸۳۲,۲۱۴ ۷۶۷,۱۳۱ ۸۴۹,۴۰۰,۴۷۷ ۱۵۴,۴۳۱,۷۳۷ ۱۵۵,۶۹۷,۵۸۱,۸۳۹,۱۸۱
  ۱۲ ۱۴۰۳/۰۴/۱۱ ۱,۰۰۸,۴۴۷ ۱,۰۰۷,۵۱۴ ۹۹۸,۴۴۵ -۹,۰۶۹ ۷۷۶,۳۳۹ ۱,۰۰۳,۱۹۰,۵۳۹ ۵۸۸,۵۲۱ ۸۴۸,۶۳۳,۳۴۶ ۱۵۴,۵۵۷,۱۹۳ ۱۵۵,۷۱۸,۵۴۴,۱۳۱,۶۷۹
  ۱۳ ۱۴۰۳/۰۴/۱۰ ۱,۰۰۷,۷۶۶ ۱,۰۰۶,۸۳۱ ۹۹۷,۸۳۷ -۸,۹۹۴ ۹۵۶,۸۱۷ ۱,۰۰۲,۴۱۴,۲۰۰ ۲,۶۰۱,۴۵۱ ۸۴۸,۰۴۴,۸۲۵ ۱۵۴,۳۶۹,۳۷۵ ۱۵۵,۴۲۳,۸۹۰,۱۱۹,۴۴۵
  ۱۴ ۱۴۰۳/۰۴/۰۹ ۱,۰۰۷,۰۸۲ ۱,۰۰۶,۱۴۷ ۹۹۷,۰۸۷ -۹,۰۶۰ ۰ ۱,۰۰۱,۴۵۷,۳۸۳ ۰ ۸۴۵,۴۴۳,۳۷۴ ۱۵۶,۰۱۴,۰۰۹ ۱۵۶,۹۷۳,۰۹۸,۱۶۲,۲۹۲
  ۱۵ ۱۴۰۳/۰۴/۰۸ ۱,۰۰۶,۳۹۸ ۱,۰۰۵,۴۶۴ ۹۹۶,۳۴۴ -۹,۱۲۰ ۱,۵۱۹,۹۸۱ ۱,۰۰۱,۴۵۷,۳۸۳ ۲۸۷,۶۸۹ ۸۴۵,۴۴۳,۳۷۴ ۱۵۶,۰۱۴,۰۰۹ ۱۵۶,۸۶۶,۵۱۷,۴۱۸,۹۳۷
  ۱۶ ۱۴۰۳/۰۴/۰۷ ۱,۰۰۵,۷۲۳ ۱,۰۰۴,۷۸۲ ۹۹۵,۷۳۱ -۹,۰۵۱ ۱,۱۰۴,۷۶۴ ۹۹۹,۹۳۷,۴۰۲ ۱,۰۸۳,۱۹۲ ۸۴۵,۱۵۵,۶۸۵ ۱۵۴,۷۸۱,۷۱۷ ۱۵۵,۵۲۱,۸۰۶,۵۰۳,۷۴۹
  ۱۷ ۱۴۰۳/۰۴/۰۶ ۱,۰۰۵,۰۴۰ ۱,۰۰۴,۰۹۹ ۹۹۵,۱۷۴ -۸,۹۲۵ ۰ ۹۹۸,۸۳۲,۶۳۸ ۰ ۸۴۴,۰۷۲,۴۹۳ ۱۵۴,۷۶۰,۱۴۵ ۱۵۵,۳۹۴,۴۸۹,۴۵۲,۱۸۴
  ۱۸ ۱۴۰۳/۰۴/۰۵ ۱,۰۰۴,۳۴۸ ۱,۰۰۳,۴۱۶ ۹۹۴,۳۷۳ -۹,۰۴۳ ۱,۴۷۹,۴۵۵ ۹۹۸,۸۳۲,۶۳۸ ۳,۰۹۲,۶۴۹ ۸۴۴,۰۷۲,۴۹۳ ۱۵۴,۷۶۰,۱۴۵ ۱۵۵,۲۸۸,۷۵۱,۴۴۹,۵۱۳
  ۱۹ ۱۴۰۳/۰۴/۰۴ ۱,۰۰۳,۶۵۵ ۱,۰۰۲,۷۳۲ ۹۹۳,۸۹۸ -۸,۸۳۴ ۱,۹۳۰,۸۱۶ ۹۹۷,۳۵۳,۱۸۳ ۱,۶۶۹,۴۲۸ ۸۴۰,۹۷۹,۸۴۴ ۱۵۶,۳۷۳,۳۳۹ ۱۵۶,۸۰۰,۵۴۷,۱۲۵,۰۶۲
  ۲۰ ۱۴۰۳/۰۴/۰۳ ۱,۰۰۲,۹۶۹ ۱,۰۰۲,۰۴۹ ۹۹۳,۲۲۵ -۸,۸۲۴ ۳,۱۲۲,۷۲۲ ۹۹۵,۴۲۲,۳۶۷ ۲,۷۱۷,۳۷۸ ۸۳۹,۳۱۰,۴۱۶ ۱۵۶,۱۱۱,۹۵۱ ۱۵۶,۴۳۱,۸۲۱,۳۱۷,۶۴۶
  مشاهده همه