صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۰۷۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۴۸۴
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۰/۰۲/۱۹
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۷۸,۹۸۷,۶۵۱
تعداد واحدهای باقی مانده
۱,۰۱۲,۳۴۹
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۷۹,۷۵۶,۵۲۶,۹۷۳,۱۸۰
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۰۱۰,۷۵۴
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۰۰۹,۷۳۴
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۹۹۴,۴۳۵
تاریخ انتشار
۱۴۰۰/۰۲/۱۹
اطلاعات صندوق
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۱/۰۴/۱۱
نوع صندوق
بادرآمد ثابت با پیش بینی سود
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  ۱ ۱۴۰۰/۰۲/۱۹ ۱,۰۱۰,۷۵۴ ۱,۰۰۹,۷۳۴ ۹۹۴,۴۳۵ -۱۵,۲۹۹ ۱۳۸,۷۵۱ ۲۶۰,۲۸۳,۰۹۹ ۴۱۲,۸۹۶ ۱۸۱,۲۹۵,۴۴۸ ۷۸,۹۸۷,۶۵۱ ۷۹,۷۵۶,۵۲۶,۹۷۳,۱۸۰
  ۲ ۱۴۰۰/۰۲/۱۸ ۱,۰۱۰,۱۹۳ ۱,۰۰۹,۱۷۲ ۹۹۳,۰۶۰ -۱۶,۱۱۲ ۰ ۲۶۰,۱۴۴,۳۴۸ ۰ ۱۸۰,۸۸۲,۵۵۲ ۷۹,۲۶۱,۷۹۶ ۷۹,۹۸۸,۸۰۵,۵۶۵,۵۰۱
  ۳ ۱۴۰۰/۰۲/۱۷ ۱,۰۰۹,۴۲۳ ۱,۰۰۸,۴۰۳ ۹۹۲,۴۶۴ -۱۵,۹۳۹ ۲۲,۴۱۴ ۲۶۰,۱۴۴,۳۴۸ ۱۶,۵۴۳ ۱۸۰,۸۸۲,۵۵۲ ۷۹,۲۶۱,۷۹۶ ۷۹,۹۲۷,۸۲۰,۵۴۰,۴۷۳
  ۴ ۱۴۰۰/۰۲/۱۶ ۱,۰۰۹,۱۳۰ ۱,۰۰۸,۱۰۹ ۹۹۲,۱۰۷ -۱۶,۰۰۲ ۵۰,۱۳۴ ۲۶۰,۱۲۱,۹۳۴ ۱۱۶,۹۸۴ ۱۸۰,۸۶۶,۰۰۹ ۷۹,۲۵۵,۹۲۵ ۷۹,۸۹۸,۶۴۵,۳۹۰,۰۸۹
  ۵ ۱۴۰۰/۰۲/۱۵ ۱,۰۰۸,۶۲۲ ۱,۰۰۷,۶۰۲ ۹۹۱,۷۶۶ -۱۵,۸۳۶ ۰ ۲۶۰,۰۷۱,۸۰۰ ۰ ۱۸۰,۷۴۹,۰۲۵ ۷۹,۳۲۲,۷۷۵ ۷۹,۹۲۵,۸۱۱,۰۹۳,۷۶۸
  ۶ ۱۴۰۰/۰۲/۱۴ ۱,۰۰۷,۸۹۰ ۱,۰۰۶,۸۷۹ ۹۹۰,۱۷۰ -۱۶,۷۰۹ ۱۴۸,۸۸۸ ۲۶۰,۰۷۱,۸۰۰ ۱۰۶,۰۲۳ ۱۸۰,۷۴۹,۰۲۵ ۷۹,۳۲۲,۷۷۵ ۷۹,۸۶۸,۴۱۱,۲۰۶,۱۵۱
  ۷ ۱۴۰۰/۰۲/۱۳ ۱,۰۰۷,۶۰۰ ۱,۰۰۶,۵۸۸ ۹۸۹,۸۰۳ -۱۶,۷۸۵ ۸۶,۲۶۶ ۲۵۹,۹۲۲,۹۱۲ ۵۳,۲۵۵ ۱۸۰,۶۴۳,۰۰۲ ۷۹,۲۷۹,۹۱۰ ۷۹,۸۰۲,۱۹۹,۲۳۹,۸۷۲
  ۸ ۱۴۰۰/۰۲/۱۲ ۱,۰۰۷,۰۹۷ ۱,۰۰۶,۰۸۲ ۹۹۰,۰۸۲ -۱۶,۰۰۰ ۸۱۰,۹۳۵ ۲۵۹,۸۳۶,۶۴۶ ۹۷,۷۹۲ ۱۸۰,۵۸۹,۷۴۷ ۷۹,۲۴۶,۸۹۹ ۷۹,۷۲۸,۸۵۷,۸۵۵,۳۴۴
  ۹ ۱۴۰۰/۰۲/۱۱ ۱,۰۰۶,۶۰۰ ۱,۰۰۵,۵۷۶ ۹۹۰,۰۸۴ -۱۵,۴۹۲ ۰ ۲۵۹,۰۲۵,۷۱۱ ۰ ۱۸۰,۴۹۱,۹۵۵ ۷۸,۵۳۳,۷۵۶ ۷۸,۹۷۱,۶۲۵,۰۲۶,۶۴۳
  ۱۰ ۱۴۰۰/۰۲/۱۰ ۱,۰۰۵,۸۷۵ ۱,۰۰۴,۸۴۷ ۹۹۰,۲۸۲ -۱۴,۵۶۵ ۲۴,۸۲۹ ۲۵۹,۰۲۵,۷۱۱ ۱۵,۶۲۷ ۱۸۰,۴۹۱,۹۵۵ ۷۸,۵۳۳,۷۵۶ ۷۸,۹۱۴,۴۴۳,۲۶۶,۸۵۹
  ۱۱ ۱۴۰۰/۰۲/۰۹ ۱,۰۰۵,۵۸۸ ۱,۰۰۴,۵۶۰ ۹۸۹,۹۲۶ -۱۴,۶۳۴ ۷۷۵,۶۲۹ ۲۵۹,۰۰۰,۸۸۲ ۱۶۰,۱۰۸ ۱۸۰,۴۷۶,۳۲۸ ۷۸,۵۲۴,۵۵۴ ۷۸,۸۸۲,۶۴۳,۷۶۴,۶۳۴
  ۱۲ ۱۴۰۰/۰۲/۰۸ ۱,۰۰۵,۰۹۰ ۱,۰۰۴,۰۵۴ ۹۸۹,۴۴۶ -۱۴,۶۰۸ ۱۸۴,۵۵۹ ۲۵۸,۲۲۵,۲۵۳ ۱۴۰,۲۱۳ ۱۸۰,۳۱۶,۲۲۰ ۷۷,۹۰۹,۰۳۳ ۷۸,۲۲۴,۹۰۳,۱۴۰,۵۹۴
  ۱۳ ۱۴۰۰/۰۲/۰۷ ۱,۰۰۴,۵۷۷ ۱,۰۰۳,۵۴۸ ۹۸۷,۷۵۹ -۱۵,۷۸۹ ۱۶۹,۷۳۰ ۲۵۸,۰۴۰,۶۹۴ ۱۲۰,۰۶۶ ۱۸۰,۱۷۶,۰۰۷ ۷۷,۸۶۴,۶۸۷ ۷۸,۱۴۰,۹۲۳,۸۶۱,۳۵۱
  ۱۴ ۱۴۰۰/۰۲/۰۶ ۱,۰۰۴,۰۶۲ ۱,۰۰۳,۰۴۰ ۹۸۶,۰۳۸ -۱۷,۰۰۲ ۲۸۴,۱۶۷ ۲۵۷,۸۷۰,۹۶۴ ۱۰۰,۸۴۱ ۱۸۰,۰۵۵,۹۴۱ ۷۷,۸۱۵,۰۲۳ ۷۸,۰۵۱,۵۹۳,۶۹۸,۸۳۱
  ۱۵ ۱۴۰۰/۰۲/۰۵ ۱,۰۰۳,۵۵۴ ۱,۰۰۲,۵۳۴ ۹۸۵,۱۰۴ -۱۷,۴۳۰ ۱۷۹,۸۸۷ ۲۵۷,۵۸۶,۷۹۷ ۸۰۵,۴۵۴ ۱۷۹,۹۵۵,۱۰۰ ۷۷,۶۳۱,۶۹۷ ۷۷,۸۲۸,۴۲۴,۴۶۱,۸۵۳
  ۱۶ ۱۴۰۰/۰۲/۰۴ ۱,۰۰۳,۰۴۴ ۱,۰۰۲,۰۲۸ ۹۸۵,۵۸۶ -۱۶,۴۴۲ ۰ ۲۵۷,۴۰۶,۹۱۰ ۰ ۱۷۹,۱۴۹,۶۴۶ ۷۸,۲۵۷,۲۶۴ ۷۸,۴۱۵,۹۸۳,۳۲۸,۴۲۹
  ۱۷ ۱۴۰۰/۰۲/۰۳ ۱,۰۰۲,۲۹۷ ۱,۰۰۱,۲۹۳ ۹۸۵,۱۷۳ -۱۶,۱۲۰ ۸۳۶,۵۴۶ ۲۵۷,۴۰۶,۹۱۰ ۷۷,۸۸۸ ۱۷۹,۱۴۹,۶۴۶ ۷۸,۲۵۷,۲۶۴ ۷۸,۳۵۸,۴۶۹,۷۳۰,۷۱۴
  ۱۸ ۱۴۰۰/۰۲/۰۲ ۱,۰۰۲,۰۱۷ ۱,۰۰۱,۰۰۳ ۹۸۴,۶۴۵ -۱۶,۳۵۸ ۴۹۰,۴۹۹ ۲۵۶,۵۷۰,۳۶۴ ۱۷۶,۴۹۸ ۱۷۹,۰۷۱,۷۵۸ ۷۷,۴۹۸,۶۰۶ ۷۷,۵۷۶,۳۱۰,۱۹۱,۲۱۳
  ۱۹ ۱۴۰۰/۰۲/۰۱ ۱,۰۰۱,۵۲۲ ۱,۰۰۰,۵۰۴ ۹۸۴,۲۱۶ -۱۶,۲۸۸ ۴۱,۳۸۳ ۲۵۶,۰۷۹,۸۶۵ ۳۹۶,۷۰۲ ۱۷۸,۸۹۵,۲۶۰ ۷۷,۱۸۴,۶۰۵ ۷۷,۲۲۳,۵۴۲,۴۵۲,۱۷۳
  ۲۰ ۱۴۰۰/۰۱/۳۱ ۱,۰۲۱,۷۶۵ ۱,۰۲۰,۷۶۶ ۱,۰۰۵,۴۷۶ -۱۵,۲۹۰ ۱۶,۶۸۱ ۲۵۶,۰۳۸,۴۸۲ ۴۲,۸۹۸ ۱۷۸,۴۹۸,۵۵۸ ۷۷,۵۳۹,۹۲۴ ۷۹,۱۵۰,۱۰۱,۱۵۹,۰۶۳
  مشاهده همه