صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۰۷۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۴۸۴
ترکیب دارایی‌های دورهای
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام ۹۹۲,۶۹۳ ۵.۰۷ ۴,۵۴۸,۳۲۲ ۶.۴۱ ۴,۵۱۷,۵۳۵ ۶.۲۳ ۴,۳۲۴,۲۷۵ ۵.۹۱
اوراق ۸,۰۳۲,۳۰۵ ۴۱ ۳۷,۷۴۲,۸۴۰ ۵۳.۲۳ ۳۸,۸۳۶,۵۵۴ ۵۳.۵۴ ۳۹,۶۷۴,۱۷۱ ۵۴.۲۵
وجه نقد ۱۰,۰۲۸,۶۴۵ ۵۱.۱۹ ۲۷,۵۹۹,۴۲۶ ۳۸.۹۲ ۲۸,۲۱۰,۰۸۱ ۳۸.۸۹ ۲۸,۳۸۸,۲۴۴ ۳۸.۸۲
سایر دارایی ها ۱۳۱,۹۷۰ ۰.۶۷ ۲۸۲,۸۴۱ ۰.۴ ۲۸۲,۸۵۹ ۰.۳۹ ۱۷۷,۷۸۴ ۰.۲۴
میزان ۵ سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق ۶۸۹,۷۰۶ ۳.۵۲ ۲,۳۵۲,۲۰۱ ۳.۳۲ ۲,۲۰۵,۱۱۶ ۳.۰۴ ۲,۱۳۴,۸۱۵ ۲.۹۲
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد