صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۰۷۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۴۸۴
ترکیب دارایی‌های دوره‌ای
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی ۱,۳۷۹,۲۴۷ ۲.۶۶ ۲,۲۰۴,۸۹۹ ۱.۳۷ ۲,۰۱۱,۱۹۹ ۱.۲۷ ۲,۰۳۸,۸۱۵ ۱.۲۹
سایر سهام ۲,۲۱۲,۸۷۴ ۴.۲۸ ۱۱,۴۰۰,۲۹۰ ۷.۰۹ ۱۰,۹۹۰,۹۴۰ ۶.۹۱ ۱۱,۴۲۰,۳۸۰ ۷.۲۱
اوراق مشارکت ۲۷,۸۷۸,۲۷۴ ۵۳.۸۳ ۹۹,۳۵۵,۷۶۰ ۶۱.۸ ۹۹,۳۰۴,۰۶۱ ۶۲.۴۶ ۱۰۲,۴۸۹,۰۹۵ ۶۴.۷۶
اوراق سپرده ۶۳۲,۱۲۱ ۱.۲۲ ۶۵۰,۳۱۰ ۰.۴ ۳۷۴,۱۹۰ ۰.۲۴ ۲۳۲,۱۲۳ ۰.۱۵
نقد و بانک (جاری و سپرده) ۱۸,۷۲۰,۷۱۷ ۳۶.۱۵ ۴۲,۴۶۰,۷۳۰ ۲۶.۴۱ ۴۱,۳۴۵,۵۸۵ ۲۶.۰۱ ۳۶,۸۸۸,۴۶۹ ۲۳.۳۱
سایر دارایی‌ها ۳۲۵,۳۷۴ ۰.۶۳ ۷۲۱,۰۹۴ ۰.۴۵ ۹۷۳,۷۳۶ ۰.۶۱ ۱,۱۳۲,۷۶۷ ۰.۷۲
صندوق سرمایه‌گذاری ۲,۰۴۴,۹۷۹ ۳.۹۵ ۳,۹۸۸,۰۸۴ ۲.۴۸ ۳,۹۷۵,۸۵۰ ۲.۵ ۴,۰۴۸,۹۳۶ ۲.۵۶
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد