صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۰۷۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۴۸۴
بازده دوره‌ای صندوق
اطلاعات بازدهی صندوق شامل بازدهی سالانه صندوق از ابتدای تاسیس تا پایان سال شمسی گذشته به تفکیک هر سال شمسی، بازدهی سالانه صندوق از ابتدای سال شمسی جاری تا تاریخ گزارش بطور روزانه، بازدهی صندوق در یکسال، سه ماهه، یک ماه، و یک هفته گذشته و نمودار بازدهی هفتگی صندوق از ابتدای تاسیس در مقایسه با نمودار بازدهی هفتگی کل بورس اوراق بهادار تهران
درجدول زیر بصورت ساده و سالانه شده ارائه که به روزرسانی آن در پایان هر هفته صورت می‌پذیرد.

توضیحات از تاریخ تا تاریخ بازدهی صندوق بازدهی بازار
روز اخیر ۱۳۹۹/۱۱/۰۵ ۱۳۹۹/۱۱/۰۶ %۰.۰۴۶ %۰.۰۹۹
هفته گذشته ۱۳۹۹/۱۰/۲۹ ۱۳۹۹/۱۱/۰۶ %۰.۳۴۳ %۷.۴۳۸
ماه گذشته ۱۳۹۹/۱۰/۰۶ ۱۳۹۹/۱۱/۰۶ %۱.۶۲۳ (۱۳.۱۹۱)%
۳ ماه اخیر ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ ۱۳۹۹/۱۱/۰۶ %۴.۹۲ (۵.۰۸۳)%
۶ ماه ۱۳۹۹/۰۵/۰۸ ۱۳۹۹/۱۱/۰۶ %۱۰.۰۳۳ (۳۵.۱۰۶)%
یک سال اخیر ۱۳۹۸/۱۱/۰۶ ۱۳۹۹/۱۱/۰۶ %۳۱.۷۵۷ %۱۹۵.۴۲۱
تا زمان انتشار ۱۳۹۱/۰۴/۱۱ ۱۳۹۹/۱۱/۰۶ %۱۷۹.۵۷۹ %۴۷۷۵.۷۵
حداکثر بازده هفتگی از تاریخ تاسیس %۱۶۸۲ %۱۲۶۰۰
حداقل بازده هفتگی از تاریخ تاسیس (۹۶.۵۸)% (۹۹.۷۸)%