صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۰۷۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۴۸۴
لیست NAV

لیست NAV

خروجی اکسل
ردیف نام گروه تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
1 سرمایه گذاری اوج ملت 1403/04/22 1,015,791 1,014,816 1,004,171 -10,645 456,983 1,010,315,645 388,562 856,516,068 153,799,577 156,078,226,219,580
2 سرمایه گذاری اوج ملت 1403/04/21 1,015,320 1,014,344 1,003,695 -10,649 1,167,937 1,009,858,662 1,411,552 856,127,506 153,731,156 155,936,340,662,042
3 سرمایه گذاری اوج ملت 1403/04/20 1,014,636 1,013,662 1,003,176 -10,486 623,669 1,008,690,725 1,021,022 854,715,954 153,974,771 156,078,303,189,174
4 سرمایه گذاری اوج ملت 1403/04/19 1,013,956 1,012,979 1,002,329 -10,650 642,364 1,008,067,056 715,217 853,694,932 154,372,124 156,375,733,336,313
5 سرمایه گذاری اوج ملت 1403/04/18 1,013,277 1,012,295 1,001,611 -10,684 884,041 1,007,424,692 622,943 852,979,715 154,444,977 156,343,944,616,616
6 سرمایه گذاری اوج ملت 1403/04/17 1,012,605 1,011,613 1,000,992 -10,621 689,734 1,006,540,651 877,798 852,356,772 154,183,879 155,974,375,057,407
7 سرمایه گذاری اوج ملت 1403/04/16 1,011,908 1,010,929 1,000,338 -10,591 0 1,005,850,917 0 851,478,974 154,371,943 156,059,059,675,900
8 سرمایه گذاری اوج ملت 1403/04/15 1,011,201 1,010,246 999,759 -10,487 606,627 1,005,850,917 407,112 851,478,974 154,371,943 155,953,700,678,246
9 سرمایه گذاری اوج ملت 1403/04/14 1,010,519 1,009,563 999,219 -10,344 772,702 1,005,244,290 565,314 851,071,862 154,172,428 155,646,770,288,513
10 سرمایه گذاری اوج ملت 1403/04/13 1,009,838 1,008,881 998,657 -10,224 639,374 1,004,471,588 1,106,071 850,506,548 153,965,040 155,332,331,083,461
11 سرمایه گذاری اوج ملت 1403/04/12 1,009,148 1,008,197 998,050 -10,147 641,675 1,003,832,214 767,131 849,400,477 154,431,737 155,697,581,839,181
12 سرمایه گذاری اوج ملت 1403/04/11 1,008,447 1,007,514 998,445 -9,069 776,339 1,003,190,539 588,521 848,633,346 154,557,193 155,718,544,131,679
13 سرمایه گذاری اوج ملت 1403/04/10 1,007,766 1,006,831 997,837 -8,994 956,817 1,002,414,200 2,601,451 848,044,825 154,369,375 155,423,890,119,445
14 سرمایه گذاری اوج ملت 1403/04/09 1,007,082 1,006,147 997,087 -9,060 0 1,001,457,383 0 845,443,374 156,014,009 156,973,098,162,292
15 سرمایه گذاری اوج ملت 1403/04/08 1,006,398 1,005,464 996,344 -9,120 1,519,981 1,001,457,383 287,689 845,443,374 156,014,009 156,866,517,418,937
16 سرمایه گذاری اوج ملت 1403/04/07 1,005,723 1,004,782 995,731 -9,051 1,104,764 999,937,402 1,083,192 845,155,685 154,781,717 155,521,806,503,749
17 سرمایه گذاری اوج ملت 1403/04/06 1,005,040 1,004,099 995,174 -8,925 0 998,832,638 0 844,072,493 154,760,145 155,394,489,452,184
18 سرمایه گذاری اوج ملت 1403/04/05 1,004,348 1,003,416 994,373 -9,043 1,479,455 998,832,638 3,092,649 844,072,493 154,760,145 155,288,751,449,513
19 سرمایه گذاری اوج ملت 1403/04/04 1,003,655 1,002,732 993,898 -8,834 1,930,816 997,353,183 1,669,428 840,979,844 156,373,339 156,800,547,125,062
20 سرمایه گذاری اوج ملت 1403/04/03 1,002,969 1,002,049 993,225 -8,824 3,122,722 995,422,367 2,717,378 839,310,416 156,111,951 156,431,821,317,646